slider

Aktivity projektu

Aktivity projektu

ERASMUS logo
 1. Koordinácia

 2. Riadenie projektu a evalvácia

 3. Riešenie problematiky základných zručností vo vzťahu k nezamestnaným dospelým s najnižším získaným vzdelaním a/alebo neukončeným základným vzdelaním

  Táto aktivita vytvára priestor pre riešenie problematiky základných zručností vo vzťahu k nezamestnaným dospelým s najnižším získaným vzdelaním a/alebo neukončeným základným vzdelaním a taktiež si kladie za cieľ spolupracovať s European Basic Skills Network (EBSN – Európska sieť základných zručností). Národný ústav celoživotného vzdelávania v rámci Európskeho programu pre vzdelávanie dospelých a ako národný koordinátor pre implementáciu vykonávania agendy vzdelávania dospelých bude nadväzovať spoluprácu s úradmi práce vo vzťahu k dospelým, ktorí nemajú dokončené základné vzdelanie alebo dosiahli len základné vzdelanie.
  Výstup aktivity: Rozvoj kľúčových kompetencií

 4. Rozvoj podnikateľských zručností žien (vracajúcich sa na trh práce po materskej dovolenke, žien vo veku nad 40 rokov) a mladých dospelých

  Cieľovou skupinou tejto činnosti je reprezentovaná skupina dospelých a to ženy po materskej dovolenke vracajúce sa späť na trh práce, ženy s vekom nad 40 rokov a mladí nezamestnaní dospelí. Cieľom je nájsť riešenie situácie na trhu práce prostredníctvom rozvoja a podpory podnikateľských zručností cieľových skupín a tým podporiť ich účasť a integráciu na trh práce.
  Výstup aktivity: Rozvoj podnikateľských zručností

 5. Mapovanie a hodnotenie dostupných diagnostických nástrojov vo vzťahu ku kariérnemu poradenstvu pre dospelých

  Táto aktivita sa vzťahuje na účinné zabezpečenie kariéry a pracovného poradenstva pre dospelých, ktorí vyžadujú rozsiahlu podporu a pre konkrétne znevýhodnené skupiny dospelých osôb na trhu práce, ktorí predstavujú hlavnú cieľovú skupinu projektu.

  Cieľom je vybrať najlepšie a najvhodnejšie nástroje a začleniť ich do univerzálneho balíka diagnostických nástrojov, ktoré majú byť použité v praxi kariérnych poradcov pre dospelých, rovnako ako aj pre poradenské centrá úradov práce. Diagnostické alebo posudzovacie nástroje sú schopné predstaviť informácie o schopnosti učiť sa, o úrovni vedomostí v danom odbore a určiť relevantné osobnostné vlastnosti. Mali by poskytovať možnosť identifikácie správneho typu pomoci alebo navrhnúť klientom vhodné vzdelávacie prostriedky pre ďalší potrebný vývoj, alebo určenie chýbajúcich zručností. Špecifické diagnostické nástroje by mali identifikovať jednotlivcov, ktorí sú obmedzení pri získaní práce. Efektívnym poradenstvom sa napomáha jednotlivcom k navráteniu do pracovného prostredia.
  Výstup aktivity: Praktická príručka k používaniu diagnostických nástrojov v kariérovom poradenstve pre dospelých
  Školenie - diagnostické nástroje
 6. Propagačné aktivity

 7. Účasť na medzinárodných podujatiach: 1.-3.6.2016 - Medzinárodné podujatie EBSN - European Basic Skills Network, Ľublana, Slovinsko
Národný ústav celoživotného vzdelávania