slider

Aktuality

Národný ústav celoživotného vzdelávania ako národný koordinátor pre implementáciu Európskeho program vzdelávania dospelých Vás srdečne pozýva na medzinárodnú konferenciu „Vzdelávanie dospelých a celoživotné poradenstvo – problémy a riešenia“. Konferencia, pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky p. Petra Plavčana, sa bude konať dňa 21. septembra 2017 v Crowne Plaza Bratislava.

Bližšie informácie nájdete v priloženej „Pozvánke na konferenciu“ a „Programe konferencie“

Pozvánka na konferenciu

Program konferencie

čítať ďalej

Nástroje na realizáciu Rámca kompetencií pre demokratickú kultúru

Stredné školy v SR pozor!

Chcete zvýšiť svoje kompetencie pre posilňovanie demokracie?

Chcete posilniť svoje učiteľsko-žiacke tímy?

Je tu zaujímavá príležitosť!

VZDELÁVACIE PODUJATIA VO VŠETKÝCH KRAJOCH k problematike demokratickej kultúry na školách / Teoretická a metodická príprava učiteľov aj žiakov / Tvorba žiackych videí a SÚŤAŽ!!!

čítať ďalej

Európsky týždeň odborných zručností na Slovensku
Aj Národný ústav celoživotného vzdelávania, ktorý je koordinátorom elektronickej platformy vzdelávania dospelých EPALE na Slovensku, sa zapojil do prvého Európskeho týždňa odborných zručností. Ten sa konal od 5. do 9. decembra 2016. Táto iniciatíva Európskej komisie mala za cieľ zatraktívniť odborné vzdelávania a prípravu v celej EÚ. Slovensko si naplánovalo celkom 16 podujatí. Počet plánovaných podujatí v rámci celej EÚ bolo približne 700.

čítať ďalej

Dňa 1. decembra 2016 o 13.00 hod. sa v priestoroch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 9 v Bratislave, v zasadacej miestnosti č. 338 na 2. poschodí, uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. 

Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie (p. Krajňák)

2. Informácia zo stretnutia s pani ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou – Memorandum o spolupráci v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu medzi Ministerstvom         školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a  Ministerstvom školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; Olympiáda ľudských práv, spolupráca medzi MŠVVaŠ SR a MS SR (p. Krajňák)

3. Informácia zo stretnutia pána štátneho tajomníka so zástupcom Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (p. Krajňák)

4. Informácia o správe Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny o stave národnostného školstva (p. Kotvanová)

5. Krátka informácia o plnení zadania pre Základnú štúdiu prehľadu štátnych vzdelávacích programov (ŠVP) relevantných pre problematiku ľudských práv a demokratického občianstva za oblasť materských škôl(p.       Hajdúková)

6. Krátka informácia k Návrhu koncepcie verejne dostupnej databázy informácií, poznatkov, metód, inštitúcií a personálnych kapacít v oblasti ľudskoprávneho vzdelávania a výchovy a vzdelávania k         demokratickému občianstvu (vrátane európskej dimenzie resp. dimenzie EÚ) v súčinnosti s predpokladanou aktualizáciou webového sídla rady.

7. Informácia o otvorení Slovenskej a Českej regionálnej akadémie 2016 a o odbornom metodickom podujatí pre pedagógov ZŠ a SŠ o otázkach migrácie, radikalizmu a intolerancie (ŠPÚ)

8. Plán práce na rok 2017 (p. Štrbíková)

9. Rôzne

10. Záver

čítať ďalej

Konferencia k zahájeniu Národného systému ďalšieho vzdelávania remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách

Vážené dámy, vážení páni,

Národný ústav celoživotného vzdelávania, ako partner projektu StavEdu, vás pozýva na konferenciu k zahájeniu Národného systému ďalšieho vzdelávania remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách, ktorá sa bude konať 8. decembra 2016 v Ústave vzdelávania a služieb, Bárdošová 33, Bratislava v čase od 10:00h do približne 15:15h.

čítať ďalej

Seminár Vnímavý kouč s Mgr. Jánom Dubničkom (ACC), ICF
V dňoch 11.-12.11.2016 zorganizoval  Národný ústav celoživotného vzdelávania a  tútori Poradenských centier pre dospelých (PCD)   Mgr. Adriána Kočanová  (Spišská Nová Ves ) v spolupráci s  Mgr. Jurajom  Petríkom (Prešov), v súčinnosti s Mgr. Ivetou  Húsenicovou  (Brezno) dvojdňový seminár Vnímavý kouč - PREČO A AKO POMÔCŤ SEBE A INÝM ĽUĎOM ZLEPŠIŤ KVALITU MYSLENIA. Predmetný seminár sa konal v priestoroch Poradenského centra Spišská Nová Ves.

čítať ďalej

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie, ktorej cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) na zaistenie kvalitných zručností a pracovných miest, a to prostredníctvom kombinácie podujatí organizovaných v celej Európe na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni. Zainteresované strany, ktoré sa zapoja do týždňa zručností, budú mať možnosť podeliť sa o príklady excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave, ako aj o inovačné vyučovacie metódy, úspešné programy odborného vzdelávania na podporu učňovskej prípravy, učenia sa prácou, doplnenie zručností a rekvalifikáciu či príklady trvácnych partnerstiev medzi podnikmi a svetom vzdelávania. 

čítať ďalej

Workshop MARKETING NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Vážené dámy, vážení páni,

Národný ústav celoživotného vzdelávania vás v rámci Európskeho týždňa odborných zručností  pozýva na pripravovaný workshop MARKETING NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH, ktorý sa uskutoční 8. 12. 2016 v hoteli Národný dom, na Národnej ulici č.11 v Banskej Bystrici, v čase od 10:00 – 14:00 hod.

čítať ďalej

Workshop PODNIKATEĽSKÉ ZRUČNOSTI

Vážené dámy, vážení páni,

Národný ústav celoživotného vzdelávania vás v rámci Európskeho týždňa odborných zručností  pozýva na workshop PODNIKATEĽSKÉ ZRUČNOSTI, ktorý sa uskutoční 5. 12. 2016 v priestoroch Národného ústavu celoživotného vzdelávania, na Tomášikovej 4 v Bratislave, v čase od 9:00 – 13:00 hod..

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania