slider

Aktuality

Súťaž EPALE
Termín otvorenia súťaže je od 11. novembra 2017do 11. novembra 2018

Platforma EPALE, ktorá je súčasťou Národného ústavu celoživotného vzdelávania vyhlasuje súťaž ! Platforma EPALE chce súťažou prispieť ku kvalite v oblasti vzdelávania dospelých na Slovensku hodnotením kvality príspevkov na platforme EPALE !

Povieme vám ako …

sa do súťaže sa môžu zapojiť všetci fanúšikovia platformy EPALE, i tí, ktorí platformu doteraz využívali iba na čítanieJ. Vážení vzdelávatelia, študenti (prioritne v odbore andragogiky i žurnalistiky), zástupcovia združení, inštitúcií, tvorcovia politík a žurnalisti, ak ste súčasťou prostredia vzdelávania dospelých, doprajte si šancu, ktorú vám platforma EPALE ponúka.

Naše podmienky..

1. zaregistruj sa na platforme EPALE SK. https://ec.europa.eu/epale/sk/node/27385

2. rozhodni sa pre typ príspevku na EPALE ! Napíš blog, spracuj článok, informuj EPALE komunitu o podujatiach, nakŕm našu knižnicu zdrojov vhodnými odkazmi na dokumenty, štúdie, webové portály…

3. Ak už si si vybral, čím chceš prispieť, umiestni to na platformu EPALE (ako, čítaj tu alebo použi náš helpdesk  info.epale@nuczv.sk ) !

vaša výhra..

KVALITU a kvantitu obsahu odmeníme

- vašou účasťou na národnom / medzinárodnom podujatí (konferencia, workshop, seminár) pre 2 osoby. Podujatie by sa malo týkať vzdelávania dospelých. Finančné náklady hradí projekt EPALE !  

- ďalším 3 úspešným výhercom poskytneme zdarma ďalšie vzdelávanie na Národnom ústave celoživotného vzdelávania po dobu jedného roku (vzdelávanie v rámci ponuky) !

- 5 z vás, ktorí sa predstavia výnimočnou témou, nápadom na skvalitnenie vzdelávania dospelých na Slovensku, dáme možnosť odprezentovať svoju prácu, či skúsenosť na národnom podujatí !

Všetkých výhercov odmeníme aj našim certifikátom platformy EPALE !

! Súťaže sa môžu zúčastniť aj seniori, ktorí disponujú hodnotnými životnými skúsenosťami v  oblasti vzdelávania dospelých a chcú zostať aktívni ! Privítame aj študentov, ktorých diplomové práce zaujali vašich profesorovJ a chcete sa zviditeľniť pre budúcich kolegov alebo hľadáte partnerov pre budúci prácu, či spoluprácu !

https://ec.europa.eu/epale/sk/nss/national-support-services-slovakia

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania realizuje workshopy s názvom “Plánuj svoje projekty úspešne!”, ktoré sa konajú v rámci Európskeho týždňa odborných zručností  (VET week), pod záštitou projektu EPALE. Workshopy sa uskutočnia 23. 11. a 24. 11. 2017 od 10:00 – 13:30 v Banskej Bystrici a v Prešove.

Účastníci workshopov sa naučia využívať projektové zručnosti pre pracovné i súkromné účely ! Zároveň získajú informácie o ďalšej možnosti využitia vzdelávacieho programu pre profesionálnych manažérov projektov !

Pozvánka na workshop v Banskej Bystrici

Pozvánka na workshop v Prešove

 

čítať ďalej

Dňa 21. septembra sa v Bratislave konala pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR medzinárodná konferencia „Vzdelávanie dospelých a celoživotné poradenstvo – problémy a riešenia“ Cieľom konferencie, ktorú organizoval Národný ústav celoživotného vzdelávania ako národný koordinátor pre implementáciu Európskeho program vzdelávania dospelých, bolo upriamiť pozornosť odbornej verejnosti na zahraničné i národné príklady dobrej praxe v prístupoch riešenia otázok vzdelávania dospelých a celoživotného poradenstva.

Aktivity projektu boli zamerané na riešenie problémov jednotlivých cieľových skupín znevýhodnených na trhu práce a to nezamestnaných dospelých s najnižším stupňom dosiahnutého vzdelania a/alebo s neukončeným základným vzdelaním, žien vracajúcich sa na trh práce po materskej dovolenke, žien nad 40 a nezamestnaných mladých. Snahou bolo prispieť k zvýšeniu ich šance na trhu práce, umožniť im lepšie vyhliadky na začlenenie sa do práce a spoločnosti.  

Konferenciu otvorili svojim príhovorom štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pani Oľga Nachtmannová a riaditeľka Národného ústavu celoživotného vzdelávania pani Zuzana Štrbíková.

Na konferencii si mala možnosť odborná verejnosť vypočuť prezentácie zamerané na jednotlivé témy projektu a predstavenie ich riešenia a to „Rozvoj základných zručností pre život a prácu – príklady dobrej praxe“, ktorú odprezentoval pán Zoltán Várkonyi (výkonný riaditeľ, Progress Consult Kft), „Rozvoj podnikateľských zručností žien“, ktorú odprezentovala pani Elvíra Chadimová (prezidentka, Top Centrum Podnikateliek) a „Diagnostické nástroje pre karierové poradenstvo v praxi“, ktorú odprezentovala pani Adriána Kočanová (vedúca odboru riadenia Poradenských centier pre dospelých). Účastníkov konferencie zároveň oboznámil so Systémom poradenstva v Dánsku (Poradenstvo ako súčasť digitálneho a praktického života všetkých občanov) pán Torben Theilgaard (manažér, Regionálne poradenské centrum Kodaň).

Do programu konferencie bola zaradená i netradičná udalosť a to vyhlásenie výsledkov súťaže „Natočte krátke video o demokracii na Vašej škole“ , ktorá bola súčasťou projektu Rady Európy.

Poobedná časť konferencie bola zameraná na prezentáciu dvoch medzinárodných projektov a to projektu VNFIL Uznávanie výstupov neformálneho a informálneho učenia, ktorého aktivity a riešenia odprezentoval pán Erik Kaemingk (vedúci projektu)  a projektu EPALE - Elektronická platforma vzdelávania dospelých, ktorú predstavila pani Eva Brázdilová (projektová manažérka) 

 Prezentácie:

Adriána Kočanová-vedúca odboru riadenia Poradenských centier pre dospelých,NUCZV

Erik Kaemingk-vedúci projektu VNFIL

Eva Brázdilová-projektová manažérka,NUCZV

Torben Theilgaard-manažér,Regionálne poradenské centrum Kodaň

Zoltán Várkonyi-výkonný riaditeľ,Progress Consult Kft

Elvíra Chadimová-prezidentka,Top Centrum Podnikateliek: Prvé kroky v podnikaní    Business plán    Marketing - 50 tipov

 

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania ako národný koordinátor pre implementáciu Európskeho program vzdelávania dospelých Vás srdečne pozýva na medzinárodnú konferenciu „Vzdelávanie dospelých a celoživotné poradenstvo – problémy a riešenia“. Konferencia, pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky p. Petra Plavčana, sa bude konať dňa 21. septembra 2017 v Crowne Plaza Bratislava.

Bližšie informácie nájdete v priloženej „Pozvánke na konferenciu“ a „Programe konferencie“

Pozvánka na konferenciu

Program konferencie

čítať ďalej

Nástroje na realizáciu Rámca kompetencií pre demokratickú kultúru

Stredné školy v SR pozor!

Chcete zvýšiť svoje kompetencie pre posilňovanie demokracie?

Chcete posilniť svoje učiteľsko-žiacke tímy?

Je tu zaujímavá príležitosť!

VZDELÁVACIE PODUJATIA VO VŠETKÝCH KRAJOCH k problematike demokratickej kultúry na školách / Teoretická a metodická príprava učiteľov aj žiakov / Tvorba žiackych videí a SÚŤAŽ!!!

čítať ďalej

Európsky týždeň odborných zručností na Slovensku
Aj Národný ústav celoživotného vzdelávania, ktorý je koordinátorom elektronickej platformy vzdelávania dospelých EPALE na Slovensku, sa zapojil do prvého Európskeho týždňa odborných zručností. Ten sa konal od 5. do 9. decembra 2016. Táto iniciatíva Európskej komisie mala za cieľ zatraktívniť odborné vzdelávania a prípravu v celej EÚ. Slovensko si naplánovalo celkom 16 podujatí. Počet plánovaných podujatí v rámci celej EÚ bolo približne 700.

čítať ďalej

Dňa 1. decembra 2016 o 13.00 hod. sa v priestoroch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 9 v Bratislave, v zasadacej miestnosti č. 338 na 2. poschodí, uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. 

Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie (p. Krajňák)

2. Informácia zo stretnutia s pani ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou – Memorandum o spolupráci v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu medzi Ministerstvom         školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a  Ministerstvom školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; Olympiáda ľudských práv, spolupráca medzi MŠVVaŠ SR a MS SR (p. Krajňák)

3. Informácia zo stretnutia pána štátneho tajomníka so zástupcom Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (p. Krajňák)

4. Informácia o správe Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny o stave národnostného školstva (p. Kotvanová)

5. Krátka informácia o plnení zadania pre Základnú štúdiu prehľadu štátnych vzdelávacích programov (ŠVP) relevantných pre problematiku ľudských práv a demokratického občianstva za oblasť materských škôl(p.       Hajdúková)

6. Krátka informácia k Návrhu koncepcie verejne dostupnej databázy informácií, poznatkov, metód, inštitúcií a personálnych kapacít v oblasti ľudskoprávneho vzdelávania a výchovy a vzdelávania k         demokratickému občianstvu (vrátane európskej dimenzie resp. dimenzie EÚ) v súčinnosti s predpokladanou aktualizáciou webového sídla rady.

7. Informácia o otvorení Slovenskej a Českej regionálnej akadémie 2016 a o odbornom metodickom podujatí pre pedagógov ZŠ a SŠ o otázkach migrácie, radikalizmu a intolerancie (ŠPÚ)

8. Plán práce na rok 2017 (p. Štrbíková)

9. Rôzne

10. Záver

čítať ďalej

Konferencia k zahájeniu Národného systému ďalšieho vzdelávania remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách

Vážené dámy, vážení páni,

Národný ústav celoživotného vzdelávania, ako partner projektu StavEdu, vás pozýva na konferenciu k zahájeniu Národného systému ďalšieho vzdelávania remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách, ktorá sa bude konať 8. decembra 2016 v Ústave vzdelávania a služieb, Bárdošová 33, Bratislava v čase od 10:00h do približne 15:15h.

čítať ďalej

Seminár Vnímavý kouč s Mgr. Jánom Dubničkom (ACC), ICF
V dňoch 11.-12.11.2016 zorganizoval  Národný ústav celoživotného vzdelávania a  tútori Poradenských centier pre dospelých (PCD)   Mgr. Adriána Kočanová  (Spišská Nová Ves ) v spolupráci s  Mgr. Jurajom  Petríkom (Prešov), v súčinnosti s Mgr. Ivetou  Húsenicovou  (Brezno) dvojdňový seminár Vnímavý kouč - PREČO A AKO POMÔCŤ SEBE A INÝM ĽUĎOM ZLEPŠIŤ KVALITU MYSLENIA. Predmetný seminár sa konal v priestoroch Poradenského centra Spišská Nová Ves.

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania