slider

Aktuality

Národný ústav celoživotného vzdelávania realizuje workshopy s názvom “Plánuj svoje projekty úspešne!”, ktoré sa konajú v rámci Európskeho týždňa odborných zručností  (VET week), pod záštitou projektu EPALE. Workshopy sa uskutočnia 23. 11. a 24. 11. 2017 od 10:00 – 13:30 v Banskej Bystrici a v Prešove.

Účastníci workshopov sa naučia využívať projektové zručnosti pre pracovné i súkromné účely ! Zároveň získajú informácie o ďalšej možnosti využitia vzdelávacieho programu pre profesionálnych manažérov projektov !

Pozvánka na workshop v Banskej Bystrici

Pozvánka na workshop v Prešove

 

čítať ďalej

Dňa 21. septembra sa v Bratislave konala pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR medzinárodná konferencia „Vzdelávanie dospelých a celoživotné poradenstvo – problémy a riešenia“ Cieľom konferencie, ktorú organizoval Národný ústav celoživotného vzdelávania ako národný koordinátor pre implementáciu Európskeho program vzdelávania dospelých, bolo upriamiť pozornosť odbornej verejnosti na zahraničné i národné príklady dobrej praxe v prístupoch riešenia otázok vzdelávania dospelých a celoživotného poradenstva.

Aktivity projektu boli zamerané na riešenie problémov jednotlivých cieľových skupín znevýhodnených na trhu práce a to nezamestnaných dospelých s najnižším stupňom dosiahnutého vzdelania a/alebo s neukončeným základným vzdelaním, žien vracajúcich sa na trh práce po materskej dovolenke, žien nad 40 a nezamestnaných mladých. Snahou bolo prispieť k zvýšeniu ich šance na trhu práce, umožniť im lepšie vyhliadky na začlenenie sa do práce a spoločnosti.  

Konferenciu otvorili svojim príhovorom štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pani Oľga Nachtmannová a riaditeľka Národného ústavu celoživotného vzdelávania pani Zuzana Štrbíková.

Na konferencii si mala možnosť odborná verejnosť vypočuť prezentácie zamerané na jednotlivé témy projektu a predstavenie ich riešenia a to „Rozvoj základných zručností pre život a prácu – príklady dobrej praxe“, ktorú odprezentoval pán Zoltán Várkonyi (výkonný riaditeľ, Progress Consult Kft), „Rozvoj podnikateľských zručností žien“, ktorú odprezentovala pani Elvíra Chadimová (prezidentka, Top Centrum Podnikateliek) a „Diagnostické nástroje pre karierové poradenstvo v praxi“, ktorú odprezentovala pani Adriána Kočanová (vedúca odboru riadenia Poradenských centier pre dospelých). Účastníkov konferencie zároveň oboznámil so Systémom poradenstva v Dánsku (Poradenstvo ako súčasť digitálneho a praktického života všetkých občanov) pán Torben Theilgaard (manažér, Regionálne poradenské centrum Kodaň).

Do programu konferencie bola zaradená i netradičná udalosť a to vyhlásenie výsledkov súťaže „Natočte krátke video o demokracii na Vašej škole“ , ktorá bola súčasťou projektu Rady Európy.

Poobedná časť konferencie bola zameraná na prezentáciu dvoch medzinárodných projektov a to projektu VNFIL Uznávanie výstupov neformálneho a informálneho učenia, ktorého aktivity a riešenia odprezentoval pán Erik Kaemingk (vedúci projektu)  a projektu EPALE - Elektronická platforma vzdelávania dospelých, ktorú predstavila pani Eva Brázdilová (projektová manažérka) 

 Prezentácie:

Adriána Kočanová-vedúca odboru riadenia Poradenských centier pre dospelých,NUCZV

Erik Kaemingk-vedúci projektu VNFIL

Eva Brázdilová-projektová manažérka,NUCZV

Torben Theilgaard-manažér,Regionálne poradenské centrum Kodaň

Zoltán Várkonyi-výkonný riaditeľ,Progress Consult Kft

Elvíra Chadimová-prezidentka,Top Centrum Podnikateliek: Prvé kroky v podnikaní    Business plán    Marketing - 50 tipov

 

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania ako národný koordinátor pre implementáciu Európskeho program vzdelávania dospelých Vás srdečne pozýva na medzinárodnú konferenciu „Vzdelávanie dospelých a celoživotné poradenstvo – problémy a riešenia“. Konferencia, pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky p. Petra Plavčana, sa bude konať dňa 21. septembra 2017 v Crowne Plaza Bratislava.

Bližšie informácie nájdete v priloženej „Pozvánke na konferenciu“ a „Programe konferencie“

Pozvánka na konferenciu

Program konferencie

čítať ďalej

Nástroje na realizáciu Rámca kompetencií pre demokratickú kultúru

Stredné školy v SR pozor!

Chcete zvýšiť svoje kompetencie pre posilňovanie demokracie?

Chcete posilniť svoje učiteľsko-žiacke tímy?

Je tu zaujímavá príležitosť!

VZDELÁVACIE PODUJATIA VO VŠETKÝCH KRAJOCH k problematike demokratickej kultúry na školách / Teoretická a metodická príprava učiteľov aj žiakov / Tvorba žiackych videí a SÚŤAŽ!!!

čítať ďalej

Európsky týždeň odborných zručností na Slovensku
Aj Národný ústav celoživotného vzdelávania, ktorý je koordinátorom elektronickej platformy vzdelávania dospelých EPALE na Slovensku, sa zapojil do prvého Európskeho týždňa odborných zručností. Ten sa konal od 5. do 9. decembra 2016. Táto iniciatíva Európskej komisie mala za cieľ zatraktívniť odborné vzdelávania a prípravu v celej EÚ. Slovensko si naplánovalo celkom 16 podujatí. Počet plánovaných podujatí v rámci celej EÚ bolo približne 700.

čítať ďalej

Dňa 1. decembra 2016 o 13.00 hod. sa v priestoroch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 9 v Bratislave, v zasadacej miestnosti č. 338 na 2. poschodí, uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. 

Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie (p. Krajňák)

2. Informácia zo stretnutia s pani ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou – Memorandum o spolupráci v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu medzi Ministerstvom         školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a  Ministerstvom školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; Olympiáda ľudských práv, spolupráca medzi MŠVVaŠ SR a MS SR (p. Krajňák)

3. Informácia zo stretnutia pána štátneho tajomníka so zástupcom Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (p. Krajňák)

4. Informácia o správe Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny o stave národnostného školstva (p. Kotvanová)

5. Krátka informácia o plnení zadania pre Základnú štúdiu prehľadu štátnych vzdelávacích programov (ŠVP) relevantných pre problematiku ľudských práv a demokratického občianstva za oblasť materských škôl(p.       Hajdúková)

6. Krátka informácia k Návrhu koncepcie verejne dostupnej databázy informácií, poznatkov, metód, inštitúcií a personálnych kapacít v oblasti ľudskoprávneho vzdelávania a výchovy a vzdelávania k         demokratickému občianstvu (vrátane európskej dimenzie resp. dimenzie EÚ) v súčinnosti s predpokladanou aktualizáciou webového sídla rady.

7. Informácia o otvorení Slovenskej a Českej regionálnej akadémie 2016 a o odbornom metodickom podujatí pre pedagógov ZŠ a SŠ o otázkach migrácie, radikalizmu a intolerancie (ŠPÚ)

8. Plán práce na rok 2017 (p. Štrbíková)

9. Rôzne

10. Záver

čítať ďalej

Konferencia k zahájeniu Národného systému ďalšieho vzdelávania remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách

Vážené dámy, vážení páni,

Národný ústav celoživotného vzdelávania, ako partner projektu StavEdu, vás pozýva na konferenciu k zahájeniu Národného systému ďalšieho vzdelávania remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách, ktorá sa bude konať 8. decembra 2016 v Ústave vzdelávania a služieb, Bárdošová 33, Bratislava v čase od 10:00h do približne 15:15h.

čítať ďalej

Seminár Vnímavý kouč s Mgr. Jánom Dubničkom (ACC), ICF
V dňoch 11.-12.11.2016 zorganizoval  Národný ústav celoživotného vzdelávania a  tútori Poradenských centier pre dospelých (PCD)   Mgr. Adriána Kočanová  (Spišská Nová Ves ) v spolupráci s  Mgr. Jurajom  Petríkom (Prešov), v súčinnosti s Mgr. Ivetou  Húsenicovou  (Brezno) dvojdňový seminár Vnímavý kouč - PREČO A AKO POMÔCŤ SEBE A INÝM ĽUĎOM ZLEPŠIŤ KVALITU MYSLENIA. Predmetný seminár sa konal v priestoroch Poradenského centra Spišská Nová Ves.

čítať ďalej

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie, ktorej cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) na zaistenie kvalitných zručností a pracovných miest, a to prostredníctvom kombinácie podujatí organizovaných v celej Európe na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni. Zainteresované strany, ktoré sa zapoja do týždňa zručností, budú mať možnosť podeliť sa o príklady excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave, ako aj o inovačné vyučovacie metódy, úspešné programy odborného vzdelávania na podporu učňovskej prípravy, učenia sa prácou, doplnenie zručností a rekvalifikáciu či príklady trvácnych partnerstiev medzi podnikmi a svetom vzdelávania. 

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania