slider

Aktuality

Dňa 1. decembra 2016 o 13.00 hod. sa v priestoroch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 9 v Bratislave, v zasadacej miestnosti č. 338 na 2. poschodí, uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. 

Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie (p. Krajňák)

2. Informácia zo stretnutia s pani ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou – Memorandum o spolupráci v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu medzi Ministerstvom         školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a  Ministerstvom školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; Olympiáda ľudských práv, spolupráca medzi MŠVVaŠ SR a MS SR (p. Krajňák)

3. Informácia zo stretnutia pána štátneho tajomníka so zástupcom Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (p. Krajňák)

4. Informácia o správe Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny o stave národnostného školstva (p. Kotvanová)

5. Krátka informácia o plnení zadania pre Základnú štúdiu prehľadu štátnych vzdelávacích programov (ŠVP) relevantných pre problematiku ľudských práv a demokratického občianstva za oblasť materských škôl(p.       Hajdúková)

6. Krátka informácia k Návrhu koncepcie verejne dostupnej databázy informácií, poznatkov, metód, inštitúcií a personálnych kapacít v oblasti ľudskoprávneho vzdelávania a výchovy a vzdelávania k         demokratickému občianstvu (vrátane európskej dimenzie resp. dimenzie EÚ) v súčinnosti s predpokladanou aktualizáciou webového sídla rady.

7. Informácia o otvorení Slovenskej a Českej regionálnej akadémie 2016 a o odbornom metodickom podujatí pre pedagógov ZŠ a SŠ o otázkach migrácie, radikalizmu a intolerancie (ŠPÚ)

8. Plán práce na rok 2017 (p. Štrbíková)

9. Rôzne

10. Záver

čítať ďalej

Konferencia k zahájeniu Národného systému ďalšieho vzdelávania remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách

Vážené dámy, vážení páni,

Národný ústav celoživotného vzdelávania, ako partner projektu StavEdu, vás pozýva na konferenciu k zahájeniu Národného systému ďalšieho vzdelávania remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách, ktorá sa bude konať 8. decembra 2016 v Ústave vzdelávania a služieb, Bárdošová 33, Bratislava v čase od 10:00h do približne 15:15h.

čítať ďalej

Seminár Vnímavý kouč s Mgr. Jánom Dubničkom (ACC), ICF
V dňoch 11.-12.11.2016 zorganizoval  Národný ústav celoživotného vzdelávania a  tútori Poradenských centier pre dospelých (PCD)   Mgr. Adriána Kočanová  (Spišská Nová Ves ) v spolupráci s  Mgr. Jurajom  Petríkom (Prešov), v súčinnosti s Mgr. Ivetou  Húsenicovou  (Brezno) dvojdňový seminár Vnímavý kouč - PREČO A AKO POMÔCŤ SEBE A INÝM ĽUĎOM ZLEPŠIŤ KVALITU MYSLENIA. Predmetný seminár sa konal v priestoroch Poradenského centra Spišská Nová Ves.

čítať ďalej

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie, ktorej cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) na zaistenie kvalitných zručností a pracovných miest, a to prostredníctvom kombinácie podujatí organizovaných v celej Európe na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni. Zainteresované strany, ktoré sa zapoja do týždňa zručností, budú mať možnosť podeliť sa o príklady excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave, ako aj o inovačné vyučovacie metódy, úspešné programy odborného vzdelávania na podporu učňovskej prípravy, učenia sa prácou, doplnenie zručností a rekvalifikáciu či príklady trvácnych partnerstiev medzi podnikmi a svetom vzdelávania. 

čítať ďalej

Workshop MARKETING NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Vážené dámy, vážení páni,

Národný ústav celoživotného vzdelávania vás v rámci Európskeho týždňa odborných zručností  pozýva na pripravovaný workshop MARKETING NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH, ktorý sa uskutoční 8. 12. 2016 v hoteli Národný dom, na Národnej ulici č.11 v Banskej Bystrici, v čase od 10:00 – 14:00 hod.

čítať ďalej

Workshop PODNIKATEĽSKÉ ZRUČNOSTI

Vážené dámy, vážení páni,

Národný ústav celoživotného vzdelávania vás v rámci Európskeho týždňa odborných zručností  pozýva na workshop PODNIKATEĽSKÉ ZRUČNOSTI, ktorý sa uskutoční 5. 12. 2016 v priestoroch Národného ústavu celoživotného vzdelávania, na Tomášikovej 4 v Bratislave, v čase od 9:00 – 13:00 hod..

čítať ďalej

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Peter Plavčan, otvoril výstavu kováčskeho remesla
18. októbra 2016 otvoril minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Peter Plavčan, výstavu prác žiakov a učiteľov odboru "Umelecký kováč" Strednej odbornej školy strojníckej Kysucké Nové Mesto. Na prehliadku diel šikovných učňov a pedagógov tohto remeslo zavítal aj minister obrany SR, Peter Gajdoš. Výstava sa koná v priestoroch Národného ústavu celoživotného vzdelávania na Tomášikovej ulici 4 v Bratislave a bude otvorená do 31.12.2016, v každý pracovný deň v čase od 7:00 - 17:00. 

čítať ďalej

Ukážka práce kováčskeho remesla

Národný ústav celoživotného vzdelávania v spolupráci so Strednou odbornou školou strojníckou v Kysuckom Novom Meste organizuje pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, výstavu prác žiakov a učiteľov v odbore „Umelecký kováč“. Otvorenie výstavy sa uskutoční dňa 18.10.2016 o 10:30 v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania na Tomášikovej 4 v Bratislave.

Počas celého dňa bude prebiehať ukážka kováčskeho remesla žiakmi vyššie uvedenej školy. Súčasťou ukážky bude i možnosť pre návštevníkov skúsiť si kováčske remeslo pod vedením majstra kováča.

Následne bude výstava prístupná verejnosti do 31.12.2016 v každý pracovný deň od 7:00 – 17:00 v Národnom ústave celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, Bratislava.

Pozvánka_Ukážka práce kováčskeho remesla

čítať ďalej

7. apríla 2016, od 9:30 do 15:30 sa v Expo klube Incheba počas veľtrhu Coneco/Racioenergia uskutoční konferencia “Investing in Construction Skills” zameraná na zručnosti potrebné pre rast trhu s inteligentnými riešeniami v budovách v strednej Európe. Hlavnými cieľmi konferencie je zvýšenie informovanosti o projektoch ingREeS, StavEdu a CrossCraft, diskusia o dôležitosti celoživotného vzdelávania v stavebnom sektore v oblasti energetickej efektívnosti a používaní obnoviteľných zdrojov energie v budovách a uzšia spolupráca v ďalšom vzdelávaní v strednej Európe. 

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania