slider

Záverečná konferencia Európskeho programu vzdelávania dospelých

Dňa 21. septembra sa v Bratislave konala pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR medzinárodná konferencia „Vzdelávanie dospelých a celoživotné poradenstvo – problémy a riešenia“ Cieľom konferencie, ktorú organizoval Národný ústav celoživotného vzdelávania ako národný koordinátor pre implementáciu Európskeho program vzdelávania dospelých, bolo upriamiť pozornosť odbornej verejnosti na zahraničné i národné príklady dobrej praxe v prístupoch riešenia otázok vzdelávania dospelých a celoživotného poradenstva.

Aktivity projektu boli zamerané na riešenie problémov jednotlivých cieľových skupín znevýhodnených na trhu práce a to nezamestnaných dospelých s najnižším stupňom dosiahnutého vzdelania a/alebo s neukončeným základným vzdelaním, žien vracajúcich sa na trh práce po materskej dovolenke, žien nad 40 a nezamestnaných mladých. Snahou bolo prispieť k zvýšeniu ich šance na trhu práce, umožniť im lepšie vyhliadky na začlenenie sa do práce a spoločnosti.  

Konferenciu otvorili svojim príhovorom štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pani Oľga Nachtmannová a riaditeľka Národného ústavu celoživotného vzdelávania pani Zuzana Štrbíková.

Na konferencii si mala možnosť odborná verejnosť vypočuť prezentácie zamerané na jednotlivé témy projektu a predstavenie ich riešenia a to „Rozvoj základných zručností pre život a prácu – príklady dobrej praxe“, ktorú odprezentoval pán Zoltán Várkonyi (výkonný riaditeľ, Progress Consult Kft), „Rozvoj podnikateľských zručností žien“, ktorú odprezentovala pani Elvíra Chadimová (prezidentka, Top Centrum Podnikateliek) a „Diagnostické nástroje pre karierové poradenstvo v praxi“, ktorú odprezentovala pani Adriána Kočanová (vedúca odboru riadenia Poradenských centier pre dospelých). Účastníkov konferencie zároveň oboznámil so Systémom poradenstva v Dánsku (Poradenstvo ako súčasť digitálneho a praktického života všetkých občanov) pán Torben Theilgaard (manažér, Regionálne poradenské centrum Kodaň).

Do programu konferencie bola zaradená i netradičná udalosť a to vyhlásenie výsledkov súťaže „Natočte krátke video o demokracii na Vašej škole“ , ktorá bola súčasťou projektu Rady Európy.

Poobedná časť konferencie bola zameraná na prezentáciu dvoch medzinárodných projektov a to projektu VNFIL Uznávanie výstupov neformálneho a informálneho učenia, ktorého aktivity a riešenia odprezentoval pán Erik Kaemingk (vedúci projektu)  a projektu EPALE - Elektronická platforma vzdelávania dospelých, ktorú predstavila pani Eva Brázdilová (projektová manažérka) 

 Prezentácie:

Adriána Kočanová-vedúca odboru riadenia Poradenských centier pre dospelých,NUCZV

Erik Kaemingk-vedúci projektu VNFIL

Eva Brázdilová-projektová manažérka,NUCZV

Torben Theilgaard-manažér,Regionálne poradenské centrum Kodaň

Zoltán Várkonyi-výkonný riaditeľ,Progress Consult Kft

Elvíra Chadimová-prezidentka,Top Centrum Podnikateliek: Prvé kroky v podnikaní    Business plán    Marketing - 50 tipov

 

Národný ústav celoživotného vzdelávania