slider

Aktuality

Poslanec Beblavý je ako predvoj lobistov

Včerajšie vystúpenie poslanca Miroslava Beblavého bolo akýmsi predvojom lobistov. Tých, ktorí si zo vzdelávania robia biznis a dnes im prekáža, že na ňom nebudú môcť zarábať. Poslanec včera pozabudol na to, že architektami projektu je 9 asociácií, ktoré najlepšie vedia, čo reálne potrebujú zamestnanci v ich odvetví. Dokonca pocitovým spochybnením jednej časti projektu kritizuje 124 modulov vzdelávania. Otvoril však dvere lobistom, ktorým v projekte ide o biznis pre vlastné „vzdelávačky“.

čítať ďalej

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

tlačový a informačný odbor, Stromová 1

813 30 Bratislava

 

Reakcia                                                                                                                                             

Bratislava 11. marca 2014

čítať ďalej

Dňa 31. januára 2014 o 9.00 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Predpokladaný čas ukončenia je o 12.00 hod.

čítať ďalej

V súvislosti s vývojom v procese prípravy Celoštátnej stratégie a v zmysle Uznesenia Rady vlády SR pre ľudské práva národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 83 zo 4. septembra 2013, ktoré v bode E.7 ukladá podpredsedovi Rady vlády SR pre ĽP, NM a RR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR „zriadiť vo svojej pôsobnosti ODBORNÚ PRACOVNÚ SKUPINU zloženú pomerne zo zástupcov verejnej správy, mimovládnych organizácií a odborníkov v predmetnej oblasti pre prípravu a finalizáciu zverenej časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských  práv v Slovenskej republike“, vyhlasuje Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) výzvu na sformovanie vyššie uvedenej pracovnej skupinyZriadená bude rámci NÚCŽV, ktorý je gestorom Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania (Výbor VVV ĽPaRV).

čítať ďalej

Bratislava, 22. novembra 2013: Univerzita Komenského v Bratislave (UK), Centrum ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK), Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) a Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie (SACV) dnes na pôde UK podpísali memorandum o spolupráci pri rozvoji ďaľšieho vzdelávania. Cieľom memoranda je zvýšenie účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní a nárast povedomia dospelých a zamestnávateľov o potrebe ďalšieho vzdelávania.

čítať ďalej

V dňoch 5. a 6. novembra 2013 organizoval Národný ústav celoživotného vzdelávania konferenciu s názvom „Vzdelaním a poradenstvom k lepšej uplatniteľnosti na trhu práce“, ktorej súčasťou bola aj prezentácia výsledkov medzinárodného výskumu OECD známeho ako Program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých (PIAAC - Programme for the International Assessment of Adult Competencies). 

čítať ďalej

Dňa 8.novembra 2013 o 10:00 hod. sa bude konať v sídle Národného ústavu celoživotného vzdelávania na Tomášikovej 4 v Bratislave tlačová konferencia. Predmetom tlačovej konferencie bude podpis Memoranda o spolupráci pri rozvoji ďalšieho vzdelávania. O aktuálnom stave a implementácii národného projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce a o spolupráci za účelom rozvoja ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých /medzi  nasledujúcimi subjektmi: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Národný ústav celoživotného vzdelávania, Odborový zväz KOVO, Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Zväz polygrafie na Slovensku, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Zväz spracovateľov dreva SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Slovenský živnostenský zväz, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Slovenskej asociácia malých podnikov, Slovenská živnostenská komora/ bude predstaviteľov médií informovať riaditeľka ústavu JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková.

čítať ďalej

Konferencia Národného ústavu celoživotného vzdelávania (NÚCŽV), nadväzujúca na úvodnú konferenciu k národnému projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce a organizovaná v rámci Programu celoživotného vzdelávania Európskej komisie, ktorá sa bude konať dňa 6.11.2013, nadviaže na témy a otázky diskutované na konferencii z predchádzajúceho dňa a bude ich ďalej rozvíjať v zmysle Európskej agendy pre vzdelávanie dospelých.

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania