slider

Aktuality

Bratislava, 22. novembra 2013: Univerzita Komenského v Bratislave (UK), Centrum ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK), Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) a Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie (SACV) dnes na pôde UK podpísali memorandum o spolupráci pri rozvoji ďaľšieho vzdelávania. Cieľom memoranda je zvýšenie účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní a nárast povedomia dospelých a zamestnávateľov o potrebe ďalšieho vzdelávania.

čítať ďalej

V dňoch 5. a 6. novembra 2013 organizoval Národný ústav celoživotného vzdelávania konferenciu s názvom „Vzdelaním a poradenstvom k lepšej uplatniteľnosti na trhu práce“, ktorej súčasťou bola aj prezentácia výsledkov medzinárodného výskumu OECD známeho ako Program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých (PIAAC - Programme for the International Assessment of Adult Competencies). 

čítať ďalej

Dňa 8.novembra 2013 o 10:00 hod. sa bude konať v sídle Národného ústavu celoživotného vzdelávania na Tomášikovej 4 v Bratislave tlačová konferencia. Predmetom tlačovej konferencie bude podpis Memoranda o spolupráci pri rozvoji ďalšieho vzdelávania. O aktuálnom stave a implementácii národného projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce a o spolupráci za účelom rozvoja ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých /medzi  nasledujúcimi subjektmi: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Národný ústav celoživotného vzdelávania, Odborový zväz KOVO, Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Zväz polygrafie na Slovensku, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Zväz spracovateľov dreva SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Slovenský živnostenský zväz, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Slovenskej asociácia malých podnikov, Slovenská živnostenská komora/ bude predstaviteľov médií informovať riaditeľka ústavu JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková.

čítať ďalej

Konferencia Národného ústavu celoživotného vzdelávania (NÚCŽV), nadväzujúca na úvodnú konferenciu k národnému projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce a organizovaná v rámci Programu celoživotného vzdelávania Európskej komisie, ktorá sa bude konať dňa 6.11.2013, nadviaže na témy a otázky diskutované na konferencii z predchádzajúceho dňa a bude ich ďalej rozvíjať v zmysle Európskej agendy pre vzdelávanie dospelých.

čítať ďalej

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, Akreditačná komisia pre ďalšie vzdelávanie, akreditovala, na základe žiadosti podanej Národným ústavom celoživotného vzdelávania (NÚCŽV), štyridsaťštyri vzdelávacích programov zameraných na získanie odborných vedomostí, zručností a spôsobilostí na nadobudnutie úplnej alebo čiastočnej kvalifikácie.

čítať ďalej

Dňa 8.10.2013 OECD zverejnila výsledky merania kompetencií dospelých (PIAAC) vo vekovej kategórii 16-65 rokov. Do merania bolo zapojených 24 krajín vrátane Slovenska.

čítať ďalej

Dňa 3. septembra 2013 o 9.00 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Predpokladaný čas ukončenia je o 12.00 hod.

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV)  zorganizuje 19.júna o 16:00 hod v priestoroch svojho sídla prednášku na tému Letné práce v záhrade, spojenú s prezentáciou knihy Rok v ovocnej záhrade – Praktické rady záhradkárom. Ivan Hričovský, najpopulárnejší záhradkár na Slovensku poskytne odborné rady a ukážky pre verných záhradkárov. Dvojhodinová přednáška prinesie nové poznatky a radosť pre záhradkárov. 

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania