slider

Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, Akreditačná komisia pre ďalšie vzdelávanie, akreditovala, na základe žiadosti podanej Národným ústavom celoživotného vzdelávania (NÚCŽV), štyridsaťštyri vzdelávacích programov zameraných na získanie odborných vedomostí, zručností a spôsobilostí na nadobudnutie úplnej alebo čiastočnej kvalifikácie.

čítať ďalej

Dňa 8.10.2013 OECD zverejnila výsledky merania kompetencií dospelých (PIAAC) vo vekovej kategórii 16-65 rokov. Do merania bolo zapojených 24 krajín vrátane Slovenska.

čítať ďalej

Dňa 3. septembra 2013 o 9.00 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Predpokladaný čas ukončenia je o 12.00 hod.

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV)  zorganizuje 19.júna o 16:00 hod v priestoroch svojho sídla prednášku na tému Letné práce v záhrade, spojenú s prezentáciou knihy Rok v ovocnej záhrade – Praktické rady záhradkárom. Ivan Hričovský, najpopulárnejší záhradkár na Slovensku poskytne odborné rady a ukážky pre verných záhradkárov. Dvojhodinová přednáška prinesie nové poznatky a radosť pre záhradkárov. 

čítať ďalej

NÚCŽV v rámci prípravy národných projektov vyhlasuje konkurzy na nasledujúce pracovné pozície:

a) administratívni zamestnanci národných projektov ESF (pracovná zmluva na HPP alebo VPP)
b) ekonomickí zamestnanci národných projektov (pracovná zmluva na HPP alebo VPP)
c) riadiaci zamestnanci národných projektov (pracovná zmluva na HPP alebo VPP)
d) odborní zamestnanci zaradení na činnosti veda, výskum národných projektov (pracovná zmluva na HPP alebo VPP)
e) odborní zamestnanci zaradení na všeobecné činnosti mimo vedy a výskumu národných projektov (pracovná zmluva na HPP alebo VPP)

čítať ďalej

Dokumentácia z odborných seminárov uskutočnených 20. a 21. septembra 2012. Pre veľký obsah údajov prikladáme len odporúčania k “vysvieteným” dokumentom. Pedagogickú dokumentáciu: triedna kniha, triedny výkaz, katalógový list, protokol o komisionálnych skúškach, rozvrh hodín odporúčame stiahnuť zo stránky www.uips.sk – Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie, rámcové učebné plány a dokumentáciu pre žiakov so ŠVVP na stránke www.statpedu.sk.

čítať ďalej

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR v spolupráci s Národným ústavom celoživotného vzdelávania zorganizovala pod záštitou pána Dušana Čaploviča, ministra školstva, vedy výskumu a športu SR odbornú konferenciu na tému Kvalitným vzdelávaním k vyššej zamestnanosti, ktorá sa konala 31. mája 2012 v bratislavskom hoteli Bôrik za účasti popredných osobností z radov zamestnávateľov, stredných odborných škôl, vysokých škôl, vedeckých inštitúcií, asociácií vzdelávacích inštitúcií a ústredných orgánov štátnej správy.

čítať ďalej

Dňa 20.9.2011 zasadalo v priestoroch bratislavského hotela Falkensteiner Národné fórum pre rozvoj celoživotného vzdelávania v gescii MŠVVaŠ a AIVD. Účelom stretnutia bolo informovanie odbornej verejnosti, ako aj zástupcov škôl a zamestnávateľov, o aktuálnom stave a dianí v oblasti celoživotného vzdelávania na Slovensku a pridanou hodnotou stretnutia boli príklady dobrej praxe z Českej republiky zamerané na Stretegii celoživotného učení ČR.

čítať ďalej

Oznamujeme našim spolupracovníkom, že od 23.5. Vás radi privítame v našom novom sídle na adrese Tomášikova 4, 820 09 Bratislava.

čítať ďalej

V marci 2011 sa Národný ústav celoživotného vzdelávania stal rozhodnutím Európskej komisie spolu s prideleným grantom Národným koordinačným miestom pre implementáciu Európskeho kvalifikačného rámca v Slovenskej republike. Základnými cieľmi Národného koordinačného miesta je koncepčne a analyticky pokryť zvyšovanie kapacity pracovnej sily prostredníctvom kvalifikácií definovaných cez vzdelávacie výstupy zasadených do kvalifikačného rámca. Výstupom aktivít budú deskriptory pre neformálne a informálne vzdelávanie a metodická podpora budúceho uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a zabezpečenie porovnateľnosti kvalifikačných systémov v európskom prostredí.

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania