vzdelávanie

Anglický termín: education

Synonymum
učenie

Definícia
Vzdelávanie predstavuje proces získavania vzdelania.  

Vzťah
formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa, celoživotné vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie, učenie sa, kontinuálne vzdelávanie, učenie, záujmové vzdelávanie

Dokument
Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/C 111/01 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca

Link
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:SK:PDF