Národný ústav celoživotného vzdelávania (predtým Academia Istropolitana) bol zriadený Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v roku 1990 ako priamo riadená organizácia ministerstva, s cieľom podporovať aplikáciu medzinárodných programov Rady Európy v oblasti postgraduálneho vzdelávania slovenských odborníkov pri zapájaní Slovenska do európskych štruktúr.

Názov Academia Istropolitana má pôvod v názve prvej univerzite na území Slovenska, založenej v roku 1465 kráľom Matejom Korvínom. Academia Istropolitana existovala iba 25 rokov, ale v histórii vzdelávania na našom území predstavovala významný medzník.

Od roku 1992 prebehlo na pôde pôvodnej inštitúcie Academia Istropolitana päť ročníkov medzinárodných denných postgraduálnych študijných programov v rôznych oblastiach. Academia Istropolitana sa svojimi výsledkami zaradila medzi najlepšie vzdelávacie inštitúcie v strednej a východnej Európe. O medzinárodnom uznaní svedčí aj to, že dvakrát po sebe sa Academia Istropolitana dostala do užšieho výberu na udelenie prestížnej ceny Hannah Arendtovej, ktorú udeľuje Institut for Human Sciences vo Viedni.

Hlavným poslaním pôvodnej Academie Istropolitana bolo poskytovanie ďalšieho vzdelávania pre zamestnancov Ministerstva školstva Slovenskej republiky, zamestnancov ostatných ústredných orgánov štátnej správy a rozvíjanie spolupráce s krajinami Európskej únie a krajinami strednej a východnej Európy v rámci medzinárodných programov. Spravovala spoločné dokumentačné pracovisko s Radou Európy a knižnicu zameranú na zhromažďovanie a využívanie dokumentov, programov, noriem a iných materiálov Rady Európy, ako aj zahraničnú literatúru pre potreby štátnych orgánov, obcí, združení, vysokých škôl a iných vzdelávacích inštitúcií, pracovísk Slovenskej akadémie vied a odbornú verejnosť.

14.mája 2010 sa Academia Istropolitana premenovala na Národný ústav celoživotného vzdelávania (NUCŽV).

Okrem pôvodne stanovených cieľov organizácie v súčasnosti plní Národný ústav celoživotného vzdelávania úlohy spojené s implementáciou národnej Stratégie celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva a s transferom inovácií v oblasti vzdelávania do vzdelávacích politík v Slovenskej republike.