slider

O fóre

O fóre

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  vedomé si dôležitosti úlohy celoživotného poradenstva v živote našich občanov - ako základného predpokladu celoživotného vzdelávania, ktoré podporuje tak sociálne, ako aj ekonomické ciele spoločnosti, pristúpili k znovuobnoveniu Národného fóra pre celoživotné poradenstvo (ďalej len ako „Národné fórum“). 

Národné fórum je orgán, ktorý spája rôzne sektory hospodárstva, inštitúcie a organizácie aktívne pôsobiace v oblasti celoživotného poradenstva a jeho cieľom je  rozvoj a zjednotenie systému celoživotného poradenstva v Slovenskej republike. Národné fórum plní úlohy podľa vlastného plánu činností, ktorý nadväzuje na vládou schválenú Stratégiu celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva.

Národné fórum najmä: analyzuje stav celoživotného poradenstva v jednotlivých jeho subsystémoch, navrhuje koncepčné a metodické riešenia pre rozvoj jednotného systému celoživotného poradenstva a koordinuje ich plnenie, kontroluje a vyhodnocuje plnenie prijatých opatrení. V prípade potreby zaujíma stanoviská k návrhom zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj vládnych, rezortných a ďalších opatrení nelegislatívnej povahy.  

Členmi Národného fóra sú kľúčové aktéri z oblasti celoživotného poradenstva, ktorých na návrh Národného ústavu celoživotného vzdelávania menuje minister školstva, vedy a výskumu SR.

Sekretariátom Národného fóra je Národný ústav celoživotného vzdelávania, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kontakt:

JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková
tajomníčka Národného fóra pre celoživotné poradenstvo
Národný ústav celoživotného vzdelávania
Tomášikova 4
820 09 Bratislava 29

E-mail.: sekretariat@nuczv.sk
Tel.: +421/ 2 / 69 202 203
Fax: +421 / 2 / 69 202 204

Národný ústav celoživotného vzdelávania