slider

NÚCŽV v skratke

NÚCŽV ako národná podporná služba pre EPALE

Národný ústav celoživotného vzdelávania  realizuje projekt európskej platformy vzdelávania dospelých EPALE (Elektronická platforma vzdelávania dospelých). Elektronická platforma EPALE je multilinguálnou a medzinárodnou komunitou s otvoreným členstvom, ktorá sa zameriava najmä na odborníkov, poskytovateľov vzdelávania dospelých, učiteľov, študentov, výskumníkov, zástupcov akademickej obce, tvorcov politík, či novinárov, ktorí pracujú s témou vzdelávania dospelých.

NÚCŽV ako koordinačné miesto pre celoživotné poradenstvo

NÚCŽV  je zodpovedný za rozvoj systému poradenstva pre dospelých. Prenáša požiadavky a potreby Európskej únie v oblasti celoživotného poradenstva na národnú úroveň, zakomponováva ich do strategických materiálov a implementuje ich s ohľadom na potreby Slovenskej republiky. Klientom je k dispozícií 8  Poradenských centier na území celého Slovenska s výnimkou bratislavského kraja.

O NÚCŽV

Národný ústav celoživotného vzdelávania plní svoju nezameniteľnú celospoločenskú úlohu v oblasti celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva v Slovenskej republike. Venuje sa systému monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb, sieti poradenských služieb a systému uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania v Slovenskej republike.

O vzdelávaní

Národný ústav celoživotného vzdelávania vytvára a realizuje štandardizované vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania v súčinnosti s profesijne príslušnými domácimi a zahraničnými inštitúciami; a to predovšetkým pre zamestnancov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, zamestnancov rezortu školstva, ako aj širokú verejnosť.

O projektoch

V súvislosti s implementáciou výskumných, systémových a vzdelávacích projektov financovaných Európskou komisiou, medzinárodnými organizáciami a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, smerujúcich k rozvoju jednotlivých subsystémov celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva v Slovenskej republike.

NÚCŽV ako koordinačné miesto pre celoživotné vzdelávanie

NÚCŽV je zodpovedný za rozvoj systému ďalšieho vzdelávania, nastavenie jeho jednotlivých inštitútov ako aj kvality ďalšieho vzdelávania. Sústreďuje sa na prenos požiadaviek Európskej únie na jednotlivé členské štáty pokiaľ ide o oblasť ďalšieho vzdelávania a najmä o zvýšenie účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní a nadobudnutie kompetencií, či už kľúčových alebo odborných.

Národný ústav celoživotného vzdelávania