slider

Vzdelávanie

Prečo sa vzdelávať práve u nás?

• Sme priamo riadená inštitúcia MŠVVaŠ SR, ktorá ponúka vzdelávacie aktivity vo všetkých ôsmych krajoch SR.
• Garantujeme kvalitu, odbornosť, flexibilitu, dôveryhodnosť a spoľahlivosť (prostredníctvom seminárov, tréningov, workshopov a konferencií).
• Ponúkame široko koncipované a komplexné vzdelávacie služby v oblasti:
- aktuálnej legislatívy
- školskej legislatívy
- ekonomiky
- ochrany osobných údajov
- rozvoja osobnosti
• Disponujeme kvalitnou databázou odborníkov, lektorov, konzultantov – expertov z rôznych oblastí s praktickými skúsenosťami a pedagogickými schopnosťami. Svojou kvalitou a odborným prístupom si získali priazeň našich klientov už v mnohých uskutočnených vzdelávacích aktivitách.
• Máme stálu spokojnú klientelu, ktorú tvoria ľudia zo štátneho, verejného aj súkromného sektora, ktorá sa k nám pravidelne vracia a my im za to aj touto cestou ďakujeme.
• Našim dlhodobým zámerom je neustála inovácia, rozširovanie a skvalitňovanie ponuky vzdelávacích programov v súlade s požiadavkami našich klientov pre ktorých stále zlepšujeme naše služby.
Témy vieme flexibilne pripraviť podľa vašich konkrétnych požiadaviek a predstáv. V prípade, že ste v našej ponuke nenašli vzdelávací program, ktorý zodpovedá Vašim potrebám, obráťte sa s dôverou na nás - zašlite nám Váš návrh a my urobíme všetko pre to, aby sme splnili Vaše očakávania.

PONUKA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT NÚCŽV Bratislava
 
Legislatívne semináre (jednotlivé témy závisia od novelizácie zákonov)

• Aktuálne a pripravované zmeny v mzdovej a personálnej agende

• Ročné zúčtovanie dane + súhrn zmien v mzdovej a personálnej agende

• Pokladničná agenda, správa majetku, REPRE, finančná kontrola v praxi

• Finančná kontrola verejnej správy

• Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly po novele zákona o finančnej kontrole v podmienkach územnej samosprávy

• Zmeny a úpravy, aktuálne pravidlá a trendy v správe registratúry

• Čo sa udialo so zákonom o verejnom obstarávaní a predikcia čo nás čaká.

• Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska verzus podlimitné zákazky.

• Elektronické trhovisko

• Aplikácia zmien v predpisoch o BOZP v praxi - nové povinnosti pre zamestnávateľa

• Vysielanie zamestnancov do štátov EÚ/EHP - Uplatňovanie zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov

Ochrana osobných údajov

• Infozákon a nový Správny súdny poriadok účinný od 1.7.2016

• Aktuálne znenie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a ochrana osobných údajov

• Sprístupňovanie informácií podľa platného infozákona a ochrana osobných údajov

• Zákonník práce verzus zákon o ochrane osobných údajov

• Nový zákon o športe a ochrana osobných údajov

• Autorský zákon - licenčná zmluva

• Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok a ochrana osobných údajov

• Rozbiehame e-shop, ako na to?

• Prevádzkovanie internetovej stránky a ochrana osobných údajov

• Kamerový systém na pracovisku ako strážca pracovnej disciplíny

• Monitorovanie a sledovanie zamestnancov a iné dôležité informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov spracúvaných v personálno-mzdovej agende (alebo „Zákonník práce a ochrana osobných údajov v kocke“)

• Ukončenie pracovnoprávnych vzťahov- rozhodnutia súdov týkajúce sa konkrétnych prípadov

• Príprava na skúšku zodpovednej osoby

• Prezentácia vzorového bezpečnostného projektu a súvisiacich dokumentov

• Oznamovanie protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 307/2014 Z. z. a ochrana osobných údajov

Školská legislatíva (jednotlivé témy závisia od novelizácie zákonov)

• Vedenie ekonomickej agendy a finančná kontrola v praxi školy

• Financovanie regionálneho školstva

• Zmeny legislatívy a ich vplyv na proces výchovy a vzdelávania

• „Ako viesť modernú MŠ od A do Z“ - Prax materských škôl z pohľadu aplikácie právnych predpisov

• Prax materských škôl z pohľadu aplikácie právnych predpisov

• Aktuálne zmeny vo výchove a vzdelávaní v ZŠ

• Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch - aktuálne zmeny v praxi

• Odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy so zameraním na zamestnancov rezortu školstva (aplikácia aktuálnych právnych predpisov)

• Zákon o verejnom zdraví pre MŠ/ZŠ

• Manažérske minimum pre vedúcich pedagogických zamestnancov ZŠ, SŠ

• Manažérske minimum pre vedúce školských jedální

• Nové metódy a praktické postupy v školskom stravovaní

Interaktívne workshopy, tréningy zamerané na rozvoj osobnosti

• Akreditované vzdelávanie „Lektor ďalšieho vzdelávania“

• Jazyková kultúra a normalizovaná úprava písomností

• Správne používanie slovenského jazyka v úradných písomnostiach

• Profesionálna a efektívna sekretárka / asistentka

• Diplomatický protokol a etiketa v praxi

• Diplomatický protokol a etiketa v praxi – príprava na SK PRES

• Mediálny tréning

• Prezentačné zručnosti

• Umenie vyznať sa v druhých

• Asertivita a zvládanie stresu

• Stres a syndróm vyhorenia

• Time manažment

• Riešenie konfliktov a efektívne vyjednávanie

• Verbálna a neverbálna komunikácia

• Základy komunikačných zručností

• Efektívne vyjednávanie

• Work-Life Balance

• LEADERSHIP 1, LEADERSHIP II.

• Konflikt manažment

• TEAM working & Cooperation

• Ako zvládnuť neférové útoky v komunikácii a ako zmierniť polemickosť pri rokovaní a vyjednávaní.

• PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI - optimálna komunikácia na verejnosti a pred publikom.

• Príprava na prijímací pohovor

• Plánovanie kariéry mladých ľudí

• Andragogické kompetencie

• Didaktické kompetencie

• Osobnostné, sociálne a reflexívne kompetencie lektora

• Tvorba projektov pre školy

• Počítačové kurzy, jazykové semináre a ďalšie zaujímavé témy

Kontakt:
Mgr. Karin Remišová, karin.remisova@nuczv.sk 

 
PONUKA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT NÚCŽV – regionálne pracovisko Košice

• Aktuálna školská legislatíva – školský zákon, zákon o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve, zákon o pedagogických zamestnancoch

• Financovanie regionálneho školstva

• Správne konanie v praxi organizácií verejnej správy

• Personálne činnosti a odmeňovanie v školstve

• Legislatíva a prax materských škôl

• Legislatíva a prax špeciálnych škôl

• Legislatíva a prax v školskom stravovaní

• Manažérske minimum pre riad. ZŠ

• Manažérske minimum pre riad. MŠ

• Manažérske minimum pre vedúce školských jedální

• Ochrana osobných údajov

• Zákon o slobode informácií

• Verejné obstarávanie

• Finančná kontrola v praxi organizácií verejnej správy

• Cestovné náhrady

• Správa registratúry

• Aktuálne zmeny v personálnej a v mzdovej oblasti

• Účtovníctvo organizácií štátnej správy

• Ročné zúčtovanie dane

• Jazyková kultúra a normalizovaná úprava písomností, správne používanie slovenského jazyka v úradných písomnostiach

• Diplomatický protokol a etiketa v praxi vedúcich zamestnancov verejnej správy

• Mediálny tréning pre vedúcich zamestnancov verejnej správy

• Prezentačné zručnosti

• Asertivita a zvládanie stresu

• Vzdelávacie aktivity zamerané na výklad nových legislatívnych noriem

• Objednávkové vzdelávacie aktivity na základe konkrétnych požiadaviek organizácií

Kontakt:
Ing. Pavel Hlaváč, pavel.hlavac@nuczv.sk 
Národný ústav celoživotného vzdelávania