Národný ústav celoživotného vzdelávania plní svoju nezameniteľnú celospoločenskú úlohu v oblasti celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva v Slovenskej republike. V systémovej oblasti organizácia zodpovedá za tvorbu a aktualizáciu národného kvalifikačného rámca a podieľa sa na vytváraní národnej sústavy kvalifikácií, systému monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb a vytváraní nástrojov, siete poradenských služieb a siete uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania v Slovenskej republike.

V súvislosti s implementáciou výskumných, systémových a vzdelávacích projektov financovaných Európskou komisiou, medzinárodnými organizáciami a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, smerujúcich k rozvoju jednotlivých subsystémov celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva v Slovenskej republike, organizácia plní zásadnú transferovo – inovačnú úlohu vo vzťahu k rozhodovacím a legislatívnym procesom na úrovni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako aj informačnú funkciu vo vzťahu ku kľúčovým klientom systému ďalšieho vzdelávania, teda jednotlivcom, vzdelávacím inštitúciám a sociálnym partnerom.

Národný ústav celoživotného vzdelávania taktiež vytvára a realizuje štandardizované vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania v súčinnosti s profesijne príslušnými domácimi a zahraničnými inštitúciami; a to predovšetkým pre zamestnancov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, zamestnancov rezortu školstva, ako aj širokú verejnosť.

Organizácia v neposlednom rade zabezpečuje metodické riadenie a výkon vzdelávacích aktivít pre lektorov ďalšieho vzdelávania, čím významným spôsobom prispieva ku kontinuálnemu zvyšovaniu kvality ďalšieho vzdelávania v Slovenskej republike.

Národný ústav celoživotného vzdelávania plní úlohu Výkonného sekretariátu Národného fóra pre celoživotné poradenstvo.