Poradenské centrá

Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCZV) v súčasnej dobe implementuje národný projekt zameraný na rozvoj ďalšieho vzdelávania.  Jednou z ústredných aktivít je rozvoj systému poradenstva pre dospelých. V rámci nej od apríla vzniklo 25 poradenských centier pre dospelých na území celého Slovenska s výnimkou bratislavského kraja. Úlohou a prínosom centier je poskytovať jednotlivcom poradenstvo pre možnosti ich kariérneho rozvoja, rozšírenia si kvalifikácie, prípadne nadobudnutia novej kvalifikácie s využitím ďalšieho odborného vzdelávania.

Kvalifikovaní poradcovia zhodnotia vedomosti, zručnosti a spôsobilosti záujemcov, ktoré nadobudli praxou a vo formálnom a ďalšom vzdelávaní. Následne im navrhnú  vhodné vzdelávacie programy a moduly alebo len vykonanie skúšky na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v prípade, ak už disponujú vedomosťami, zručnosťami a spôsobilosťami vyžadovanými pre tú ktorú čiastočnú alebo úplnú kvalifikáciu.

Poradenské centrá zriadil ústav s ohľadom na územnú príslušnosť, veľkosť oblasti, dostupnosť, spádové územie, priemyselné parky zväčša v priestoroch stredných odborných škôl v Rimavskej Sobote, Starej Ľubovni, Senici, Leviciach, Trenčíne, Považskej Bystrica, Zvolene, Nových Zámkoch, Lučenci, Prešove, Brezne, Liptovskom Mikuláši, Humennom, Svidníku, Trebišove, Rožňave a Nitre. Ďalšie poradenské centrá sa nachádzajú v Martine, Trnave Tvrdošíne, Spišskej Novej Vsi, Košiciach, Dunajskej Strede, Prievidzi a Rožňave. Spolupráca Národného ústavu celoživotného vzdelávania a stredných odborných škôl prinesie nielen lepšie zacielenie poradenstva na odborné vzdelávanie, ale tiež prepojenie formálneho vzdelávania (stredoškolského odborného vzdelávania) a neformálneho vzdelávania (ďalšieho odborného vzdelávania). Výstupy ďalšieho vzdelávania tak už nebudú len kolónkou v životopise vďaka projektu Európskeho sociálneho fondu, ktorý ráta s  plánovanou úpravou legislatívy v rámci ďalšieho vzdelávania dospelých. Po novom ľudia na Slovensku získajú právo vykonávať svoje povolanie aj na základe osvedčenia o ďalšom vzdelávaní.