slider

Medzinárodné projekty

Predstavuje systém ďalšieho vzdelávania pre odborníkov v stavebníctve v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

Trvanie projektu: 1.marec 2015 – 28.február 2018

Koordinátor projektu: Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI).

čítať ďalej

Uznávanie formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania: Prípadová štúdia administratívneho personálu

Trvanie projektu: september 2015 – september 2018

EUPA NEXT sa zameriava na validáciu (uznávanie) neformálneho (NFL) a informálneho učenia (IL) a jeho prienik s formálnym vzdelávaním prostredníctvom použitia formálneho akreditačného systému (ISO). Cieľom projektu je  vypracovanie metodiky pre certifikáciu neformálneho a informálneho učenia v neregulovaných  povolaniach a zároveň vytvorenie komplexnej EÚ certifikácie pre administratívny personál.

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania je národným koordinátorom pre implementáciu  európskeho programu vzdelávania dospelých (National coordinators for the implementation of the european agenda for adult learning, v skratke Európsky program vzdelávania dospelých).

Projekt nadväzuje na potrebu riešiť problémy spojené so situáciou jednotlivých cieľových skupín jednotlivcov znevýhodnených na trhu práce: 1 / nezamestnaných dospelých s najnižším stupňom dosiahnutého vzdelania a / alebo s neukončeným základným vzdelaním a 2 / ženy vracajúce sa na trh práce po materskej dovolenke, ženy nad 40 a mladými nezamestnanými dospelými.

Prostredníctvom projektových aktivít je snahou prispieť k zvýšeniu ich šance na trhu práce, umožnenie lepších vyhliadok na začlenenie sa do práce a spoločnosti.

čítať ďalej

A Toolkit for Developing, Implementing and Monitoring Adult Education Strategies, oficiálna skratka DIMA (Nástroj pre rozvíjanie, implementáciu a monitorovanie stratégií vzdelávania dospelých)

čítať ďalej

Predstavuje Národný systém kvalifikácie a ďalšieho vzdelávania remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania  realizuje projekt európskej platformy vzdelávania dospelých EPALE (Elektronická platforma vzdelávania dospelých). Európska komisia chce projektom podporiť  komunitu odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých cez spoluprácu s ministerstvami, vzdelávacími inštitúciami, odborníkmi a všetkými, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní dospelých na Slovensku a v Európe. On-line priestor pre interaktívnu spoluprácu by si mal získať členov svojou jedinečnosťou v kvalite informácií, ako aj aktuálnosťou a ponukou zverejňovania, či prezentovania vlastných aktivít, skúseností a názorov registrovaných členov platformy.

čítať ďalej

Európsky kvalifikačný rámec (EQF) je spoločný európsky referenčný systém, ktorý spája národné kvalifikačné systémy rôznych krajín. Obsahuje osem kvalifikačných úrovní, do ktorých je možné zaradiť všetky kvalifikácie.

Definícia kvalifikácie: Kvalifikácia je formálny výsledok procesu hodnotenia a potvrdzovania, ktorý sa získa, keď príslušný orgán určí, že jednotlivec dosiahol výsledky vzdelávania zodpovedajúce daným štandardom. Rozlišujeme medzi úplnou a čiastočnou kvalifikáciou.  

Osem referenčných úrovní je popísaných z hľadiska vzdelávacích výstupov. Úroveň EQF je veľmi dôležitým údajom pri uplatnení človeka na európskom trhu práce, pretože zahŕňa údaje o jeho najvyššom dosiahnutom vzdelaní a sprostredkováva zahraničným zamestnávateľom informáciu o tom, čo uchádzač naozaj vie. Národný kvalifikačný rámec (NKR) je nástroj na klasifikáciu kvalifikácií podľa súboru kritérií pre dosiahnuté špecifikované stupne vzdelania, ktorého cieľom je zahrnúť a koordinovať národné kvalifikačné podsystémy a zlepšiť transparentnosť, prístup, rozvoj a kvalitu kvalifikácií vo vzťahu k trhu práce a občianskej spoločnosti.

čítať ďalej

Čo je PIAAC?

Medzinárodný prieskum PIAAC má za úlohu zistiť, aké aktivity dospelí vykonávajú vo svojom každodennom živote, ako vedia pracovať s informáciami a nakoľko sú schopní riešiť problémy prostredníctvom informačných technológií.
Je pre nás dôležité dozvedieť sa aj o ich vzdelaní a pracovných skúsenostiach. Tieto informácie pomôžu získať presný obraz o tom, čo robiť, aby sme mohli na Slovensku pripraviť pracovnú silu úspešnú na trhu práce s kvalifikáciou potrebnou pre 21. storočie. Štúdiu PIAAC na Slovensku zastrešuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Uskutočňuje sa v 26 krajinách na základe medzinárodných dohôd pod záštitou OECD.

čítať ďalej

Problémy s vysokou mierou nezamestnanosti mladých ľudí si vyžadujú systémové, medzirezortné riešenia. Štatistiky nezamestnanosti mladých reflektujú nedostatočnú pripravenosť absolventov vstúpiť na trh práce a napĺňať požiadavky zamestnávateľov. Problematiku nezamestnanosti mladých ľudí je preto nevyhnutné riešiť na niekoľkých úrovniach, počnúc náležitou legislatívnou úpravou, vhodnou obsahovou náplňou vzdelávania, medzisektorovou spoluprácou a dialógom so zamestnávateľmi.

S týmto zámerom spojili svoje sily pri stanovení cieľov a samotnej implementácií projektu Prierezové riešenia pre nezamestnanosť mladých ľudí tri kľúčové inštitúcie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky v úlohe koordinátora projektu; Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Národný ústav celoživotného vzdelávania, v úlohe partnerov projektu zastrešujúcich kľúčové projektové aktivity. Projekt prostredníctvom aktivít zároveň sleduje ciele stratégie Európa 2020 (Zvýšiť kvalitu a efektivitu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v reakcii na potreby trhu práce) a tiež ciele Programového vyhlásenia vlády 2012-2016 (Znížiť vysokú nezamestnanosť mladých ľudí a systematicky riešiť problém dlhodobej, najmä regionálnej nezamestnanosti).

čítať ďalej

Motivácia pre ďalšie vzdelávanie je v súčasnosti na Slovensku nízka. Zámerom projektu "Propagácia národnej stratégie celoživotného vzdelávania" je podporovať túto motiváciu prostredníctvom napĺňania priorít Stratégie celoživotného vzdelávania, ktoré nadväzujú na strategické ciele Európskej spolupráce vo vzdelávaní a odbornej príprave (ECET). Stratégia celoživotného vzdelávania 2011 bola prijatá vládou na jeseň minulého roku a nadobúda účinnosť od januára 2012. V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť efektívne nástroje, ktoré podporia jej propagáciu. Projekt prináša príležitosť zamerať pozornosť na ciele inovovanej Stratégie a umožní do jej implementácie zapojiť aktérov celoživotného vzdelávania na národnej a regionálnej úrovni.

Hlavným výstupom projektu je Komunikačná stratégia zohľadňujúca lokálne špecifiká, ktorá prostredníctvom workshopov prinesie regionálnym stakeholderom odporúčania, ako podporiť motiváciu pre účasť v ďalšom vzdelávaní.

Očakávaným krátkodobým výsledkom projektu je zvýšenie informovanosti o inovovanej Stratégii celoživotného vzdelávania - nielen o existencii nového dokumentu a jeho obsahu, ale prostredníctvom odporúčaní Komunikačnej stratégie otvorenie debát na regionálnej úrovni, hľadanie ciest pre zvýšenie účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní a aktívne zapojenie aktérov celoživotného vzdelávania do implementácie cieľov Stratégie celoživotného vzdelávania 2011.

Realizácia projektu má potenciál podporiť dlhodobý cieľ – zvýšiť individuálnu motiváciu pre účasť na ďalšom vzdelávaní a stať sa tak aktívnym občanom v procese celoživotného vzdelávania.

čítať ďalej

Cieľom projektu koordinovaného generálnym riaditeľstvom pre odbornú prípravu Ministerstva školstva Aragónskej vlády je vytvoriť európsku sieť odborného vzdelávania a prípravy so zámerom výmeny skúseností a transferu inovácií v tejto oblasti medzi členskými krajinami zapojenými do projektu. Tento cieľ je podporený vývojom inovatívnych nástrojov podporujúcich koordináciu aktérov rozhodovacieho procesu v odbornom vzdelávaní a príprave v jednotlivých štátoch (napr. VET facebook a pod.).

čítať ďalej

Medzinárodný prieskum PIAAC má za úlohu zistiť, aké má dospelá populácia v Slovenskej republike pracovné skúsenosti; a aké zručnosti a schopnosti sú potrebné pre úspešné uplatnenie sa v pracovnom a spoločenskom živote. Slovenská republika je jednou z 25 krajín realizujúcich tento prieskum. Prieskum sa uskutočňuje formou rozhovorov v domácnostiach, ktoré boli vybrané náhodne tak, aby výber respondentov (16 až 65 rokov) reprezentoval celú štruktúru obyvateľstva v SR. Cieľom tohto medzinárodného prieskumu je získanie komplexnej informácie o úrovni vzdelania dospelých, o ich kvalifikácii, pracovných skúsenostiach a zručnostiach, ktoré bude môcť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako aj ostatné ústredné orgány štátnej správy využiť pri zvyšovaní kvality a rozšírení ponuky vzdelávania dospelých s úzkou väzbou na ich profesionálny a osobný rozvoj. 

čítať ďalej

Cieľom projektu, ktorý, v partnerstve národných inštitútov a univerzít z Rakúska a Maďarska a centrálne koordinovaný Národným ústavom celoživotného vzdelávania, je vytvorenie Národnej autority pre overovanie odbornej spôsobilosti lektorov ďalšieho vzdelávania, ktorá bude zabezpečovať kvalitu poskytovania ďalšieho vzdelávania prostredníctvom overovania odbornej spôsobilosti lektorov. Projekt sleduje zámer transferu inovácií v oblasti ďalšieho vzdelávania, v zmysle analýz metodiky overovania a certifikácie lektorov ďalšieho vzdelávania v Rakúsku. Výstupy projektu v roku 2013 prispejú k vytvoreniu Národnej autority pre overovanie odbornej spôsobilosti lektorov na Slovensku v zmysle vytvorenia koncepčnej, legislatívnej a realizačnej platformy systému vzdelávania a certifikácie.

čítať ďalej

Cieľom výskumného projektu „Financing Training in Europe“ koordinovaným Európskym centrom pre rozvoj odbornej prípravy (CEDEFOP) je analyzovať finančné nástroje členských štátov Európskej únie, ktoré tieto využívajú na podporu ďalšej odbornej prípravy a vzdelávania dospelých. Na mikro úrovni projekt analyzuje vzťah medzi nastavením a reálnym uplatňovaním spolufinancovania vzdelávania dospelých. Na makro úrovni projekt analyzuje vzťahy medzi charakterom systémov spolufinancovania vzdelávania dospelých, kontextom v ktorom sú tieto nástroje implementované a participáciou dospelých na vzdelávaní a príprave. Finálna komparatívna štúdia jednotlivých nástrojov v členských štátoch EÚ bude publikovaná v marci 2012, následne tak bude môcť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky tieto výstupy implementovať do svojich vzdelávacích politík.

čítať ďalej

Cieľom projektu ELGPN, v ktorom je v súčasnosti zapojených 29 štátov Európy je napomáhať členským štátom Európskej únie a Európskej komisii v rozvoji európskej spolupráce v celoživotnom poradenstve pre oblasť vzdelávania a zamestnanosti. Aktivity projektu majú preveriť, ako poradenstvo ako integrálny element prispieva k realizácii sektorových stratégií pre oblasť škôl, odborného vzdelávania a prípravy, vyššieho vzdelávania, vzdelávania dospelých, zamestnanosti a sociálnej inklúzie. Cieľom je transformovať aktivity ELGPN z oblasti koncepcií do oblasti implementácie so štruktúrovanejšou spoluprácou s ostatnými sektormi.

čítať ďalej

V marci 2011 sa stal Národný ústav celoživotného vzdelávania rozhodnutím Európskej komisie spolu s prideleným grantom Národným koordinačným miestom pre Európsky kvalifikačný rámec v Slovenskej republike.  Základnými cieľmi projektu je koncepčne a analyticky pokryť zvyšovanie kapacity pracovnej sily prostredníctvom kvalifikácií definovaných cez vzdelávacie výstupy zasadených do kvalifikačného rámca. Konkrétne aktivity úlohy spočívajú vo vytvorení metodológií a prístupov k využívaniu národných kvalifikačných úrovní, rámcovaných Európskym kvalifikačným rámcom, pre popis kvalifikácií a ich prepojenie s neformálnym a informálnym učením sa, poradenstvom, podporou a poradenstvom pre kľúčových aktérov systému a sociálnych partnerov k tomu, ako využívať kvalifikačný rámec vo vzťahu k neformálnemu a informálnemu učeniu sa. Výstupom úlohy sa tak stanú vhodné deskriptory pre neformálne a informálne vzdelávanie a metodická podpora budúceho uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a zabezpečenie porovnateľnosti kvalifikačných systémov v európskom prostredí.

čítať ďalej

Zámerom projektu CCBI-NLLS je prenos skúseností z oblasti implementácie Stratégií celoživotného vzdelávania medzi tromi členmi konzorcia – Rakúskom, Maďarskom a Slovenskou republikou so zámerom rozvíjať, implementovať a zlepšiť existujúce procesy, ktorými sú národné Stratégie implementované. Výstupy tém, ktoré členovia konzorcia definovali („Partnerstvo v subsektoroch na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni“ – Maďarsko, „Uznávanie výsledkov neformálneho a informálneho učenia sa“ – Slovenská republika, „Motivácia účastníkov vzdelávania“ – Rakúsko) sa prostredníctvom projektu stávajú významným elementom transferu inovácií do sféry rozhodovania v jednotlivých členských štátoch.

čítať ďalej

  • Tvorba, rozvoj a implementácia otvoreného systému celoživotného vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu pre potreby trhu práce.
  • Manažérske vzdelávanie riaditeľov základných škôl po prenose kompetencií zo štátnej správy v školstve na miestnu samosprávu.
  • Popularizácia povolaní a zamestnaní v oblasti výskumu a vývoja.
  • Vytvorenie partnerstva učiaceho sa regiónu v Bratislavskom kraji.
  • Odborná príprava záujemcov o prácu vo verejnej správe.

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania