slider

2017 Nástroje na realizáciu Rámca kompetencií pre demokratickú kultúru

logo projektu

 

O projekte:

Národný ústav celoživotného vzdelávania realizuje medzinárodný projekt cez grantovú schému Rady Európy. Koordinujúcou krajinou projektu je Gruzínsko, partnerskými krajinami Chorvátsko a Slovenská republika, asociovanou krajinou Andorra.

Národný ústav celoživotného vzdelávania pri realizácii projektu bude  spolupracovať s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku, UNESCO Katedrou výchovy k ľudským právam Univerzity Komenského v Bratislave, Nezávislou platformou pre európsku dimenziu vo vzdelávaní, Slovensko, TEUS, Slovensko, Academiou Istropolitana NOVA a  Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR.

Cieľom projektu je zaviesť do praxe dokument Rady Európy – Rámec kompetencií pre demokratickú kultúru, s cieľom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju a podpore výchovy k demokratickému občianstvu a výchovy k ľudským právam, vytvorenie praktických nástrojov na implementáciu  rámca kompetencií pre demokratickú kultúru  za účasti študentov a učiteľov, ako aj podpora študentom stať sa tvorcami informácií prostredníctvom video materiálov zameraných na praktickú interpretáciu týchto kompetencií.

 
Podporné materiály Rady Európy:
Charta Rady Európy pre vzdelávanie k demokratickému občianstvu a ľudským právam (2010) - anglická verzia
Charta Rady Európy pre vzdelávanie k demokratickému občianstvu a ľudským právam (2010) - slovenská verzia/neoficiálny preklad
Kompetencie pre demokratickú kultúru/Súhrn - anglická verzia
Príručka Rady Európy „Charta pre všetkých“ – anglická verzia
Príručka Rady Európy pre učiteľky a učiteľov k „Charte pre všetkých“ – anglická verzia
Plagát – Demokracia a ľudské práva – anglická verzia

Aktivity:

1. Výskum dokumentov v oblasti vzdelávacích systémov zúčastnených krajín vrátane SR, zameraný najmä na identifikáciu myšlienok a princípov komplementárnych s "Rámcom kompetencií  pre demokratickú kultúru". Základ pre realizáciu KDK v zúčastnenej krajine.
    -Január – marec 2017

2. Príprava metodického programu "Zapojenie študujúcich žiačok a žiakov do implementácie KDK v školskej praxi". Príprava usmernení s praktickými návrhmi pre učiteľskú a žiacku/študentskú komunitu (obsah: čo sú KDK, pojem demokratickej kultúry, čo je/nie je prejav demokratickej kultúry, ako vytvoriť krátke video, ako používať on-line platformy na šírenie informácií, atď.).
    -Február – marec 2017
 
3. Pilotné testovanie vzdelávacieho programu. Organizovanie vzdelávacích podujatí (v každom kraji SR jedno, spolu 8 x 1-dňové tréningy á 15 učiteľských a 15 žiackych účastníčok a účastníkov, spolu za kraj 30, spolu za SR: 240 ľudí).
    -Marec – máj 2017 (vzdelávacie podujatia v SR 19. – 28 apríla 2017)

4. Príprava žiackych/študentských videí na báze osvojenia si kompetencií pre demokratickú kultúru.  Autori a autorky sa zamerajú na praktické príklady toho, čo podľa nich je a čo nie je prejavom demokratickej kultúry (prioritne na vlastnej škole).
    -Apríl – jún 2017 (príprava videí v rozsahu 1-2 min. s termínom dodania do 30.6.2017; vyhodnotenie videí v júni 2017; vyhlásenie výsledkov v septembri 2017)

5. Príprava on-line platformy, utriedenie a publikovanie pripraveného materiálu.
    -Jún – september 2017

6. Koordinačné stretnutia zástupcov a zástupkýň partnerských štátov v priebehu realizácie projektu (podľa koordinátora projektu).

Partnerské krajiny:
Andorra – pridružená krajina
Chorvátsko – účastnícka krajina
Gruzínsko – koordinátorská krajina
Slovenská republika – účastnícka krajina

Inštitúcie/organizácie za SR:
- Národný ústav celoživotného vzdelávania : koordinátor
- Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv : podporovateľ (zabezpečí spoluprácu pri realizácii vzdelávacích aktivít projektu a ich udržateľnosť)
- Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku : účastník (zabezpečí výskum, tvorbu vzdelávacieho/školiaceho/metodického materiálu a udržateľnosť aktivít projektu)
- UNESCO katedra pre ľudskoprávne vzdelávanie na Univerzite Komenského v Bratislave : účastník (odborná garancia výskumu a výstupov projektu)
- Nezávislá platforma pre európsku dimenziu na školách : účastník (zabezpečí styk učiteľskej a žiackej/študentskej cieľovej skupiny) & TEUS, Učitelia a učiteľky pre Európsku úniu Slovensko : účastník (zabezpečí styk s učiteľskou a žiackou/študentskou cieľovou skupinou)
- Academia Istropolitana Nova : účastník (organizačná a metodologická podpora)
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR : podporovateľ

Ako sa zapojiť a čo treba sledovať:

V prípade vášho záujmu 
- o vzdelávacie podujatia, ktoré sa budú konať 19. – 28 apríla 2017 (8 podujatí na 8 miestach; 1-dňové tréningy á 30 učiteľských a žiackych účastníčok a účastníkov) a sú príležitosťou pre osvojenie si kompetencií pre demokratickú kultúru a pre nadobudnutie praktických zručností pre nakrútenie videa (len žiacka časť);
- o nakrútenie videa a jeho zaslanie do súťaže (v termíne do 30.6.2017)

Sledujte pravidelne webové sídlo Národného ústavu celoživotného vzdelávania www.nuczv.sk alebo webové sídlo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR www.minedu.sk. Výzva a pokyny pre nakrútenie videí budú zverejnené koncom februára alebo začiatkom marca 2017.

Inšpirácia pre prípravu videa:

Minulý rok sa na báze spolupráce Olympiády ľudských práv (OĽP) a YFU Slovensko uskutočnila súťaž, pilotný ročník YFU video súťaže „Poď na Slovensko!“ – predstavenie našej krajiny rovesníkom ako miesta, ktoré stojí za to spoznať a ktoré nám má čo dať. Do súťaže sa mohli zapojiť účastníčky alebo účastníci OĽP (aktuálneho školského či krajského kola alebo bývalí účastníci) a natočiť na danú tému krátke video. Víťazom sa stal Richard N. Ch. Schindler. Jeho víťazné video si môžete pozrieť tu: http://bit.ly/yfuslovensko

Správa zverejnená na webe Učiteľských novín: http://www.ucn.sk/skoly/stredne/stredne-skoly-v-sr-pozor

Správa zverejnená na webe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.minedu.sk/stredne-skoly-sa-mozu-zapojit-do-medzinarodneho-projektu-na-podporu-demokratickych-hodnot/

Národný ústav celoživotného vzdelávania