slider

2004 – 2008 Projekty financované Európskym sociálnym fondom (ESF)

  • Tvorba, rozvoj a implementácia otvoreného systému celoživotného vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu pre potreby trhu práce.
  • Manažérske vzdelávanie riaditeľov základných škôl po prenose kompetencií zo štátnej správy v školstve na miestnu samosprávu.
  • Popularizácia povolaní a zamestnaní v oblasti výskumu a vývoja.
  • Vytvorenie partnerstva učiaceho sa regiónu v Bratislavskom kraji.
  • Odborná príprava záujemcov o prácu vo verejnej správe.
Národný ústav celoživotného vzdelávania