slider

2010 – 2011 Continuous Cross Border Improvement of National Lifelong Learning Strategies (CCBI-NLLS)

Zámerom projektu CCBI-NLLS je prenos skúseností z oblasti implementácie Stratégií celoživotného vzdelávania medzi tromi členmi konzorcia – Rakúskom, Maďarskom a Slovenskou republikou so zámerom rozvíjať, implementovať a zlepšiť existujúce procesy, ktorými sú národné Stratégie implementované. Výstupy tém, ktoré členovia konzorcia definovali („Partnerstvo v subsektoroch na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni“ – Maďarsko, „Uznávanie výsledkov neformálneho a informálneho učenia sa“ – Slovenská republika, „Motivácia účastníkov vzdelávania“ – Rakúsko) sa prostredníctvom projektu stávajú významným elementom transferu inovácií do sféry rozhodovania v jednotlivých členských štátoch.

Národný ústav celoživotného vzdelávania