slider

2011 – 2012 Activities of European Qualification Framework National Coordination Points with a view to implement the EQF at national level

V marci 2011 sa stal Národný ústav celoživotného vzdelávania rozhodnutím Európskej komisie spolu s prideleným grantom Národným koordinačným miestom pre Európsky kvalifikačný rámec v Slovenskej republike.  Základnými cieľmi projektu je koncepčne a analyticky pokryť zvyšovanie kapacity pracovnej sily prostredníctvom kvalifikácií definovaných cez vzdelávacie výstupy zasadených do kvalifikačného rámca. Konkrétne aktivity úlohy spočívajú vo vytvorení metodológií a prístupov k využívaniu národných kvalifikačných úrovní, rámcovaných Európskym kvalifikačným rámcom, pre popis kvalifikácií a ich prepojenie s neformálnym a informálnym učením sa, poradenstvom, podporou a poradenstvom pre kľúčových aktérov systému a sociálnych partnerov k tomu, ako využívať kvalifikačný rámec vo vzťahu k neformálnemu a informálnemu učeniu sa. Výstupom úlohy sa tak stanú vhodné deskriptory pre neformálne a informálne vzdelávanie a metodická podpora budúceho uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a zabezpečenie porovnateľnosti kvalifikačných systémov v európskom prostredí.

Národný ústav celoživotného vzdelávania