slider

2011 – 2012 Financing Training in Europe

Cieľom výskumného projektu „Financing Training in Europe“ koordinovaným Európskym centrom pre rozvoj odbornej prípravy (CEDEFOP) je analyzovať finančné nástroje členských štátov Európskej únie, ktoré tieto využívajú na podporu ďalšej odbornej prípravy a vzdelávania dospelých. Na mikro úrovni projekt analyzuje vzťah medzi nastavením a reálnym uplatňovaním spolufinancovania vzdelávania dospelých. Na makro úrovni projekt analyzuje vzťahy medzi charakterom systémov spolufinancovania vzdelávania dospelých, kontextom v ktorom sú tieto nástroje implementované a participáciou dospelých na vzdelávaní a príprave. Finálna komparatívna štúdia jednotlivých nástrojov v členských štátoch EÚ bude publikovaná v marci 2012, následne tak bude môcť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky tieto výstupy implementovať do svojich vzdelávacích politík.

Národný ústav celoživotného vzdelávania