slider

2011 – 2013 Increasing Quality of Future Education Teachers Educational and Certification System (IQFET)

Cieľom projektu, ktorý, v partnerstve národných inštitútov a univerzít z Rakúska a Maďarska a centrálne koordinovaný Národným ústavom celoživotného vzdelávania, je vytvorenie Národnej autority pre overovanie odbornej spôsobilosti lektorov ďalšieho vzdelávania, ktorá bude zabezpečovať kvalitu poskytovania ďalšieho vzdelávania prostredníctvom overovania odbornej spôsobilosti lektorov. Projekt sleduje zámer transferu inovácií v oblasti ďalšieho vzdelávania, v zmysle analýz metodiky overovania a certifikácie lektorov ďalšieho vzdelávania v Rakúsku. Výstupy projektu v roku 2013 prispejú k vytvoreniu Národnej autority pre overovanie odbornej spôsobilosti lektorov na Slovensku v zmysle vytvorenia koncepčnej, legislatívnej a realizačnej platformy systému vzdelávania a certifikácie.

Národný ústav celoživotného vzdelávania