slider

2011 – 2013 Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)

Medzinárodný prieskum PIAAC má za úlohu zistiť, aké má dospelá populácia v Slovenskej republike pracovné skúsenosti; a aké zručnosti a schopnosti sú potrebné pre úspešné uplatnenie sa v pracovnom a spoločenskom živote. Slovenská republika je jednou z 25 krajín realizujúcich tento prieskum. Prieskum sa uskutočňuje formou rozhovorov v domácnostiach, ktoré boli vybrané náhodne tak, aby výber respondentov (16 až 65 rokov) reprezentoval celú štruktúru obyvateľstva v SR. Cieľom tohto medzinárodného prieskumu je získanie komplexnej informácie o úrovni vzdelania dospelých, o ich kvalifikácii, pracovných skúsenostiach a zručnostiach, ktoré bude môcť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako aj ostatné ústredné orgány štátnej správy využiť pri zvyšovaní kvality a rozšírení ponuky vzdelávania dospelých s úzkou väzbou na ich profesionálny a osobný rozvoj. 

Národný ústav celoživotného vzdelávania