slider

2011 – 2013 Vocational Education and Training in Europe (EUROVET)

Cieľom projektu koordinovaného generálnym riaditeľstvom pre odbornú prípravu Ministerstva školstva Aragónskej vlády je vytvoriť európsku sieť odborného vzdelávania a prípravy so zámerom výmeny skúseností a transferu inovácií v tejto oblasti medzi členskými krajinami zapojenými do projektu. Tento cieľ je podporený vývojom inovatívnych nástrojov podporujúcich koordináciu aktérov rozhodovacieho procesu v odbornom vzdelávaní a príprave v jednotlivých štátoch (napr. VET facebook a pod.).

Národný ústav celoživotného vzdelávania