slider

2012 – 2013 Promotion of the national Lifelong learning and lifelong guidance Strategy

Motivácia pre ďalšie vzdelávanie je v súčasnosti na Slovensku nízka. Zámerom projektu "Propagácia národnej stratégie celoživotného vzdelávania" je podporovať túto motiváciu prostredníctvom napĺňania priorít Stratégie celoživotného vzdelávania, ktoré nadväzujú na strategické ciele Európskej spolupráce vo vzdelávaní a odbornej príprave (ECET). Stratégia celoživotného vzdelávania 2011 bola prijatá vládou na jeseň minulého roku a nadobúda účinnosť od januára 2012. V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť efektívne nástroje, ktoré podporia jej propagáciu. Projekt prináša príležitosť zamerať pozornosť na ciele inovovanej Stratégie a umožní do jej implementácie zapojiť aktérov celoživotného vzdelávania na národnej a regionálnej úrovni.

Hlavným výstupom projektu je Komunikačná stratégia zohľadňujúca lokálne špecifiká, ktorá prostredníctvom workshopov prinesie regionálnym stakeholderom odporúčania, ako podporiť motiváciu pre účasť v ďalšom vzdelávaní.

Očakávaným krátkodobým výsledkom projektu je zvýšenie informovanosti o inovovanej Stratégii celoživotného vzdelávania - nielen o existencii nového dokumentu a jeho obsahu, ale prostredníctvom odporúčaní Komunikačnej stratégie otvorenie debát na regionálnej úrovni, hľadanie ciest pre zvýšenie účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní a aktívne zapojenie aktérov celoživotného vzdelávania do implementácie cieľov Stratégie celoživotného vzdelávania 2011.

Realizácia projektu má potenciál podporiť dlhodobý cieľ – zvýšiť individuálnu motiváciu pre účasť na ďalšom vzdelávaní a stať sa tak aktívnym občanom v procese celoživotného vzdelávania.

Národný ústav celoživotného vzdelávania