slider

2012 – 2013 Prierezové riešenia pre nezamestnanosť mladých ľudí

Problémy s vysokou mierou nezamestnanosti mladých ľudí si vyžadujú systémové, medzirezortné riešenia. Štatistiky nezamestnanosti mladých reflektujú nedostatočnú pripravenosť absolventov vstúpiť na trh práce a napĺňať požiadavky zamestnávateľov. Problematiku nezamestnanosti mladých ľudí je preto nevyhnutné riešiť na niekoľkých úrovniach, počnúc náležitou legislatívnou úpravou, vhodnou obsahovou náplňou vzdelávania, medzisektorovou spoluprácou a dialógom so zamestnávateľmi.

S týmto zámerom spojili svoje sily pri stanovení cieľov a samotnej implementácií projektu Prierezové riešenia pre nezamestnanosť mladých ľudí tri kľúčové inštitúcie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky v úlohe koordinátora projektu; Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Národný ústav celoživotného vzdelávania, v úlohe partnerov projektu zastrešujúcich kľúčové projektové aktivity. Projekt prostredníctvom aktivít zároveň sleduje ciele stratégie Európa 2020 (Zvýšiť kvalitu a efektivitu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v reakcii na potreby trhu práce) a tiež ciele Programového vyhlásenia vlády 2012-2016 (Znížiť vysokú nezamestnanosť mladých ľudí a systematicky riešiť problém dlhodobej, najmä regionálnej nezamestnanosti).

Hlavný cieľ projektu: Prepojiť úsilie partnerov z rôznych sektorov a odvetví, spolu s predstaviteľmi regiónov, kariérneho poradenstva a výskumu, a využiť ich profesionálne know-how na vytvorenie podmienok pre lepšie uplatnenie mladých ľudí na pracovnom trhu.

Čiastkové ciele:

-          Analyzovať potreby, požiadavky, možnosti a úskalia kariérového rozvoja cieľovej skupiny mladých ľudí;

-          Identifikovať a eliminovať bariéry v poradenských službách, vzdelávacích programoch a dostupnosti (forme) informácií;

-          Diskutovať o úprave regulácií zamestnávania a modifikovaní obsahu vzdelávania.

Ciele projektu boli dosahované prostredníctvom projektových aktivít. Tri regionálne semináre na Západnom, Strednom a Východnom Slovensku prebiehali  pod záštitou Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Zástupcovia štátnej správy, zamestnávatelia a mladí ľudia sa vyjadrovali k politikám pre prierezové riešenia nezamestnanosti mladých ľudí, potrebám trhu práce a podporným mechanizmom, ktoré umožnia absolventom plynulý presun zo škôl na pracovný trh.

Zaujímavým výstupom z týchto aktivít sú výsledky prieskumu, do ktorého sa zapojilo takmer 1400 mladých ľudí a 895 zamestnávateľov na Slovensku. Prieskum hľadal u mladých ľudí odpovede na otázku  ich pripravenosti na existujúci trh práce a správneho výberu štúdia; u zamestnávateľov sa sústredil na zistenie postojov zamestnávateľských subjektov k zamestnávaniu mladých ľudí vo veku od 15-25 rokov, na prezentáciu ich skúseností so zamestnávaním mladých ľudí a interpretáciu postojov mladých ľudí k možnostiam ich zamestnávania z pohľadu zamestnávateľov.  

Národný ústav celoživotného vzdelávania v rámci projektu organizoval osem workshopov, ktoré sa konali vo všetkých krajských mestách na Slovensku. Žiaci z končiacich ročníkov stredných odborných škôl a uchádzači o zamestnanie evidovaní na lokálnych úradoch práce získali počas interaktívnych worskhopov mnohé užitočné informácie najmä z oblasti kariérového rozvoja a poradenstva. Témy workshopov boli rôzne, pre ilustráciu uvádzame napríklad „Úspešný štart na trh práce“ alebo „Plánovanie kariéry mladých ľudí“. 

Pri komunikácií „v teréne“, priamo s aktérmi, ktorí sa problematike boja s nezamestnanosťou mladých ľudí venujú denne na profesionálnej a profesijnej úrovni, sa ako významná bariéra limitujúca ich činnosť ukázala dostupnosť a kvalita štatistických dát o (ne)zamestnanosti mladých ľudí. Tieto štatistické údaje zbierajú rôzne inštitúcie, v rôznom rozsahu a absentuje ich prepojenosť a lepšia dostupnosť pre kľúčových aktérov. Zaujímavé výsledky v tejto oblasti by mohol priniesť „Prieskum v oblasti efektívnejšieho zisťovania a využívania údajov verejnej správy pre účinné opatrenia na znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí“, ktorý je tiež jednou z aktivít projektu. Prieskum sa pokúša nájsť odpovede na otázky o dostupnosti relevantných dát v databázach jednotlivých inštitúcií v súčasnosti, upozorniť na absentujúce údaje, ktoré by mohli byť zisťované a tiež navrhnúť možnosti prepojenia informačných systémov jednotlivých inštitúcií. 

V neposlednom rade boli aktivitami projektu aj dve záverečné konferencie v Bratislave a Košiciach. Kľúčovým aktérom z radov štátnej správy, úradov práce, tvorcov vzdelávacích obsahov, poradenských centier, škôl a neziskových organizácií boli prezentované výstupy z uskutočnených aktivít projektu. Konferencie zároveň ponúkli priestor na medzisektorový dialóg odborníkov, ktorí sa zaoberajú témami vzdelávania a zamestnanosti mladých ľudí na Slovensku.

Na odborný príspevok „Zisťovanie a využívanie údajov verejnej správy pre účinné opatrenia na znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí“  nadväzovali interaktívne workshopy v menších skupinách, počas ktorých sa mohli účastníci podeliť o svoje skúsenosti, vyjadriť svoje postoje a návrhy na zlepšenie aktuálnej situácie. Výsledky diskusií priniesli podnetné poznatky, ktoré budú kľúčovým aktérom ďalej prezentované ako odporúčania na implementáciu v praxi.

Výstupy z projektu:

V rámci projektu Prierezové riešenia pre nezamestnanosť mladých ľudí vznikli aj nasledovné výstupy:

Partneri projektu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ SR)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) je ústredným orgánom štátnej správy zodpovedným za základné, stredné a vysoké školstvo; vzdelávacie inštitúcie; celoživotné vzdelávanie; vedu a podporu športu a mládeže. Ministerstvo školstva je zložené zo siete metodických a tréningových inštitúcií, ktoré poskytujú podporu školám a pedagogickým pracovníkom. Ministerstvo školstva vytvára legislatívny a obsahový rámec celoživotného vzdelávania a poradenstva na Slovensku; vytvára také podmienky pre občanov, ktoré im umožnia počas života dopĺňať svoje vedomosti a zlepšovať zručnosti a schopnosti.

Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV)

Priamo riadenou organizáciou ministerstva školstva a jedným z projektových partnerov je Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV), ktorý zodpovedá za tvorbu a aktualizáciu národného kvalifikačného rámca a podieľa sa na vytváraní národnej sústavy kvalifikácií, systému monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb a vytváraní nástrojov, siete poradenských služieb a siete uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania. Organizácia zároveň plní informačnú funkciu vo vzťahu ku kľúčovým klientom systému ďalšieho vzdelávania, teda jednotlivcom, vzdelávacím inštitúciám a sociálnym partnerom a zabezpečuje metodické riadenie a výkon vzdelávacích aktivít pre lektorov ďalšieho vzdelávania, čím prispieva ku kontinuálnemu zvyšovaniu kvality ďalšieho vzdelávania na Slovensku.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo práce“) zodpovedá za podporu zamestnanosti, sociálnu starostlivosť a fungovanie dôchodkového systému. Ministerstvo práce je hlavný aktér zodpovedný za stratégiu zamestnanosti, koordináciu jej tvorby a politiku trhu práce. Úlohou ministerstva práce je neustále modernizovať legislatívu v oblasti práce s cieľom zvyšovať zamestnanosť. V rámci snahy vytvoriť vyvážený pracovný trh pritom rovnako dbá na ochranu zamestnancov a na požiadavky zamestnávateľov. Zabezpečuje pri tom systém sociálnej podpory tak, aby bol spravodlivý a ekonomicky udržateľný. Rezort je najväčším poskytovateľom sociálnych a poradenských služieb na Slovensku. 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

Organizáciou v pôsobnosti ministerstva práce a jedným z projektových partnerov je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), ktoré riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vykonávajú svoju činnosť v oblasti služieb zamestnanosti a sú pripravené poskytnúť ich každej osobe pohybujúcej sa na trhu práce alebo sa na vstup na trh práce pripravujúcej. Prvoradou činnosťou služieb zamestnanosti je sprostredkovanie vhodného zamestnania uchádzačom a záujemcom o zamestnanie. Nezastupiteľnou činnosťou je poskytovanie informačno-poradenských a odborných poradenských služieb.

 

Národný ústav celoživotného vzdelávania