slider

2011 – 2013 PIAAC

Čo je PIAAC?

Medzinárodný prieskum PIAAC má za úlohu zistiť, aké aktivity dospelí vykonávajú vo svojom každodennom živote, ako vedia pracovať s informáciami a nakoľko sú schopní riešiť problémy prostredníctvom informačných technológií.
Je pre nás dôležité dozvedieť sa aj o ich vzdelaní a pracovných skúsenostiach. Tieto informácie pomôžu získať presný obraz o tom, čo robiť, aby sme mohli na Slovensku pripraviť pracovnú silu úspešnú na trhu práce s kvalifikáciou potrebnou pre 21. storočie. Štúdiu PIAAC na Slovensku zastrešuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Uskutočňuje sa v 26 krajinách na základe medzinárodných dohôd pod záštitou OECD.

Prečo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR realizuje prieskum PIAAC?

V súčasnosti vo svojom zamestnaní , ako aj pri iných každodenných činnostiach čoraz viac využívame počítače a iné technológie. Potrebujeme ich na komunikáciu s inými ľuďmi, na vyhľadávanie informácií, na ich spracúvanie. Čím lepšie vieme pracovať s informáciami, tým efektívnejšie môžeme vykonávať svoju prácu a zapájať sa do života spoločnosti, svojej komunity, mesta/obce.

Tento prieskum poskytuje cenné informácie o zručnostiach a skúsenostiach dospelých na Slovensku, ktoré pomôžu pedagógom, politikom i vedcom v oblasti vzdelávania. Výsledky výskumu sa budú využívať pri tvorbe programov na zdokonalenie zručností, ktoré dospelí potrebujú na to, aby sa mohli úspešne podieľať na hospodárskych a spoločenských aktivitách v 21. storočí.

Keďže uskutočniť rozhovor so všetkými dospelými na Slovensku by bolo veľmi náročné, boli na základe štatistických metód schválených OECD náhodne vybraní dospelí jedinci vo veku 16 – 65 rokov, ktorí reprezentujú celú populáciu.

 

Informácie o zbere údajov:

Ako prebiehal proces zisťovania kompetencií

Hlavné prvky programu

 1. úvodný dotazník
  Úvodný dotazník prinesie základné informácie o každom respondentovi:
 2. demografické ukazovatele (vek, pohlavie atď.);
 3. vzdelanie;
 4. zamestnanie a sociálne prostredie;
 5. využívanie vedomostí a zručností v každodennom živote.
 1. zisťovanie čitateľskej gramotnosti
  Čitateľská gramotnosť je v chápaní programu PIAAC schopnosť porozumieť písaným textom, získavať z nich informácie a ďalej ich využívať v súlade s komunikačnou situáciou. Čitateľská gramotnosť zahrnuje kontinuitu učenia sa, ktoré umožňuje každému jednotlivcovi dosiahnuť stanovené ciele, rozvíjať svoje vedomosti a potenciál.
   
 2. základy čítania
  Pri základoch čítania sa zisťuje schopnosť pochopiť význam lexikálnych jednotiek, rozsah slovnej zásoby a plynulosť vyjadrovania (vedieť samostatne a bez prípravy správne, plynule a nahlas čítať akékoľvek texty) . Predchádzajúce výskumy ukázali, že vo väčšine vyspelých krajín je značné percento dospelých, ktorí majú problémy s pochopením významu prečítaného textu. Tieto výskumy však neboli schopné rozlíšiť medzi tými, ktorí nevedia čítať, a tými, ktorí čítať vedia, ale majú problémy pochopiť význam textu. Výsledky výskumu PIAAC by mali poskytnúť informácie o zastúpení týchto osôb v dospelej populácii a špecifikovať ich vzdelávacie potreby.
   
 3. zisťovanie matematickej gramotnosti:
  Matematická gramotnosť predstavuje schopnosť riešiť úlohy každodenného života, zahŕňajúce nejaké číselné alebo iné matematické prvky (napr. geometrické, priestorové). Jej význam sa neustále zvyšuje, pretože narastá množstvo a rôznorodosť kvantitatívnych a matematických informácií, s ktorými sa v súkromnom i pracovnom prostredí stretávame. Matematická a čitateľská gramotnosť sa vzájomne dopĺňajú, je teda nevyhnutné zmapovať aj to, akým spôsobom sa vzájomne ovplyvňujú. Rôzne skupiny populácie sa v týchto schopnostiach môžu značne líšiť.
   
 4. zisťovanie schopnosti riešiť problémy v prostredí informačných technológií:
  Vzťahuje sa nielen na ovládanie práce s modernými technológiami, ale aj na schopnosť využívať ich na riešenie problémov a plnenie zložitejších úloh. Nejde o jednoduché meranie počítačovej gramotnosti, ale o zručnosti potrebné pre fungovanie v digitálnom veku, v ktorom je prístup k informáciám rozhodujúcim faktorom pre náš úspech v zamestnaní či v spoločnosti. V tejto oblasti je hodnotená nielen schopnosť vyhľadávať informácie, ale ich aj kriticky hodnotiť a ďalej správne a čo najefektívnejšie využívať.
   
 5. využitie zručností v práci:
  PIAAC bude u respondentov zisťovať, do akej miery využívajú vo svojom zamestnaní čitateľské, matematické a počítačové zručnosti i ďalšie základné zručnosti podmieňujúce komunikáciu, prezentáciu alebo tímovú prácu.


Dostupné aktuálne informácie:

OECD Skills Outlook 2013

OECD Skills Outlook 2013 SVK

Národná správa PIAAC 2013

Národná správa PIAAC 2013 EN

Národná správa PIAAC 2013 HU

Survey of Adult Skills Readers Companion

Technická správa štúdie PIAAC

 

TASR

MŠVVŠ: OECD priniesla výsledky prvého merania zručností dospelých

Bratislava 8. októbra (TASR) – Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) dnes zverejnila výsledky prvého výskumu merania kompetencií dospelých (PIAAC). Vyhlásenia výsledkov sa zúčastnil generálny tajomník OECD Angel Gurría a európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou. “Bližšie informácie o výsledkoch Slovenskej republiky prinesie prezentačná národná konferencia, ktorá sa má konať 5. novembra 2013 v Bratislave,” informoval dnes tlačový odbor rezortu školstva. Konferenciu zorganizuje ministerstvo školstva v spolupráci s Národným ústavom celoživotného vzdelávania (NÚCŽV). “Po oficiálnom vydaní medzinárodnej správy na Slovensku sa budú konať aj odborno-prezentačné semináre v Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici a Nitre,” uviedol tlačový odbor.
Do prieskumu sa zapojilo 24 krajín sveta a národných regiónov. Celkovo sa na ňom zúčastnilo 157.000 respondentov vo veku 16 až 65 rokov. V prípade Slovenska išlo o vzorku 5680 dospelých. Zber dát sa konal od 1. augusta 2011 do 31. marca 2012.
Výskum sa zameriaval na meranie zručností dospelých – čitateľskú a matematickú gramotnosť, ako aj riešenie problémov v technicky vyspelom prostredí. Išlo tiež o úlohy, s ktorými sa ľudia stretávajú vo svojom každodennom živote, ako napríklad práca s počítačom, pochopenie textu, vyhľadávanie informácií alebo čítanie z máp. Zisťovalo sa, ako rozvíjajú svoje zručnosti, ako ich používajú a aké výhody získajú z ich uplatnenia.
Súhrnná medzinárodná správa je dostupná na stránke OECD http://skills.oecd.org/skillsoutlook.html s názvom OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills (2013), The Survey of Adult Skills: Reader’s Companion (2013). Medzinárodná správa výskumu kompetencií dospelých PIAAC v slovenskom jazyku, ako aj Národná správa o postavení SR v medzinárodnom meradle budú zároveň 5. novembra zverejnené na webovom sídle MŠVVŠ SR a taktiež na internetovej stránke NÚCŽV www.nuczv.sk.

M. BEBLAVÝ: Slováci majú podľa OECD problém s praktickým využívaním IT

Bratislava 9. októbra (TASR) – Slováci nevedia prakticky využívať informačné technológie (IT) a problém majú aj so spracovaním informácií. Zaostávajú pritom aj mladí ľudia. To je podľa opozičného poslanca Miroslava Beblavého (SDKÚ-DS) jedno z kľúčových zistení merania PIAAC, ktorého výsledky v utorok (8. 10.) predstavila Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). Naopak, lepšie sú na tom Slováci s matematikou a čitateľskou gramotnosťou.
“Slovensko má pri mladých ľuďoch aj celej populácii v kategórii praktické využitie IT a spracovanie informácií výrazne podpriemerné výsledky,” uviedol Beblavý. Meranie PIAAC zisťovalo, ako vedia ľudia riešiť konkrétne praktické úlohy, kde sa vyžaduje kombinácia schopnosti pracovať s informáciami a praktická znalosť IT. “Napríklad dostanete inštrukciu vo worde, kde vás kolega žiada, aby ste v excelovskom súbore obsahujúcom informácie o 200 ľuďoch našli tých, ktorí spĺňajú určité kritériá, alebo máte päť emailov, ktoré treba roztriediť do kategórií podľa toho, či niekto príde alebo nepríde na oslavu,” spomenul poslanec. Práve táto oblasť je “Achillovou pätou” Slovenska.
Do prieskumu sa zapojilo 24 krajín sveta a národných regiónov. Celkovo sa na ňom zúčastnilo 157.000 respondentov vo veku 16 až 65 rokov. V prípade Slovenska išlo o vzorku 5680 dospelých. PIAAC sa zameral na tri oblasti – gramotnosť – čitateľské zručnosti, matematické zručnosti a spomínaná kategória – praktické využitie IT a spracovanie informácií. “Z porovnania zistíme, že slovenská populácia je na tom v matematike aj gramotnosti dobre – nad priemerom vyspelých krajín. Pri mladých ľuďoch sme však na tom mierne horšie, najmä pri gramotnosti, kde sa pohybujeme okolo priemeru alebo dokonca pod ním,” upozornil Beblavý. Mladí majú lepšie výsledky ako starší ľudia. Vyspelé krajiny majú však pri mladých ľuďoch výrazne lepšie výsledky, a tak sa pri mladých ľuďoch Slovensko prepadá.
Bližšie informácie o výsledkoch SR v prieskume PIAAC prinesie prezentačná národná konferencia, ktorá sa má konať 5. novembra 2013 v Bratislave. Organizuje ju ministerstvo školstva v spolupráci s Národným ústavom celoživotného vzdelávania (NÚCŽV).

SITA

EK: Pätina dospelých Slovákov nemá žiadne skúsenosti s počítačom
Každý piaty dospelý Európan má slabiny v čítaní, písaní a počítaní, ukázal prieskum OECD a Európskej komisie

BRATISLAVA 8. októbra (SITA) – S problémami v prostredí informačných a komunikačných technológií si ľahko poradí viac ako 40 percent dospelého obyvateľstva Holandska, Fínska a Švédska. V Španielsku, Taliansku, na Cypre, v Poľsku a na Slovensku však nemá s počítačom žiadne skúsenosti takmer pätina dospelých. To je jeden z výsledkov medzinárodného prieskumu zručností dospelých, ktorý dnes uverejnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Európska komisia (EK).

Podľa prieskumu má každý piaty dospelý Európan slabiny v čítaní, písaní a počítaní a dokonca ani vysokoškolský diplom v určitom odbore nezaručuje v rôznych krajinách rovnakú úroveň zručností. Štvrtina dospelých nemá digitálne zručnosti potrebné na efektívne využívanie počítačových technológií. Medzi jednotlivými krajinami sú podľa EK zarážajúce rozdiely v zručnostiach získaných v rámci formálneho vzdelávania. Čerství absolventi vyššieho sekundárneho vzdelávania v niektorých členských štátoch majú podobnú alebo lepšiu úroveň zručností ako vysokoškolskí absolventi v iných.

Prieskum hodnotil gramotnosť a matematickú gramotnosť dospelých vo veku od 16 do 65 rokov a ich schopnosť riešiť problémy v oblasti informačných a komunikačných technológií v 17 členských štátoch EÚ – v Belgicku (vo Flámsku), v Českej republike, Dánsku, Estónsku, vo Fínsku, Francúzsku, v Nemecku, Írsku, Taliansku, na Cypre, v Holandsku, Rakúsku, Poľsku, Slovenskej republike, Španielsku, vo Švédsku a v Spojenom kráľovstve (Anglicku a Severnom Írsku) – ako aj v Austrálii, Kanade, Japonsku, Kórejskej republike, Nórsku a Spojených štátoch.

Agentúru SITA informovala Ingrid Ludviková z Tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej komisie v SR.

Tlačová informácia

AIVD k medzinárodnému prieskumu kompetencií dospelých (PIAAC):

Slovensko musí investovať do vzdelávania dospelých

Bratislava, 16.októbra 2013 – Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike víta zverejnenie výsledkov medzinárodného prieskumu kompetencií dospelých (PIAAC), zo dňa 8. októbra. Jedná sa o hlasný budíček pre Slovensko na zavedenie okamžitých opatrení. Slovensko má napríklad pri mladých dospelých, ale aj celej populácii, v kategórii praktické využitie IKT a spracovanie informácií výrazne podpriemerné výsledky. Kompletné výsledky sú zverejnené na http://www.oecd.org/site/piaac/

Výsledky PIAAC-u by mali viesť k celonárodnej diskusií o zručnostiach a kompetenciách dospelých a zvýšiť povedomie o vzdelávaní dospelých. Hodnotenie potvrdzuje potrebu kontinuálneho vzdelávania v Európe a na Slovensku – potrebujeme „učiacu sa Európu“ „učiace sa Slovensko“, kde každý môže a chce participovať na vzdelávaní.

AIVD zdôrazňuje pomocnú úlohu, ktorú môže vzdelávanie dospelých plniť v čase krízy (osobnostnú, ako aj spoločenskú). Účasť na vzdelávacích aktivitách môže znamenať stabilný časový program, komunitu, šancu na zorientovanie sa, bezpečné miesto, nové výzvy, sociálne uznanie, a taktiež môže byť dôležitým nástrojom pre celkové posilnenie jedinca.

Vzdelávanie dospelých je kľúčom k väčšej vzdelanosti, zručnostiam a kompetenciám. Má potenciál zvýšiť konkurencieschopnosť,  zamestnateľnosť, ale tiež demokraciu, integráciu, zdravie a blaho.

PIAAC jasne poukazuje na potrebu zabezpečiť rozvoj základných zručností. Gramotnosť ako kontinuum je najvýznamnejšou zložkou pre aktívnu účasť v rýchlo sa meniacej spoločnosti, je o komplexnom celoživotnom vzdelávaní v širokom tematickom spektre vrátane numerickej gramotnosti, IT zručností, občianskej a finančnej gramotnosti. Za účelom riešenia problému negramotnosti dospelých, AIVD žiada o úzku spoluprácu medzi vládnymi organizáciami a občianskou spoločnosťou s cieľom zvýšiť povedomie a vypracovať vhodné opatrenia.

Pozadie

Prieskum OECD zameraný na meranie kompetencií dospelých, tiež známy ako PIAAC, je medzinárodný prieskum uskutočnený v 24 krajinách. PIAAC meria kľúčové pracovné a kognitívne zručnosti potrebné pre jednotlivca, aby sa úspešne podieľal na živote v spoločnosti a hospodárstve. Zhromaždené údaje pomáhajú vládam pri posudzovaní, monitorovaní a analýze úrovne a rozdelenia kompetencií medzi dospelými.

 

Fakty:

 • PIAAC je najväčší a najkomplexnejší medzinárodný prieskum zameraný na schopnosti a zručnosti dospelých.
 • PIAAC sa uskutočňuje v 26 krajinách sveta na základe Parajumpers Kodiak Jackor medzinárodných dohôd pod záštitou OECD. PIAAC na Slovensku zastrešuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 • PIAAC predstavuje prieskum dospelej populácie vo veku 16 – 65 rokov v počte minimálne 5000 respondentov v každej krajine.
 • PIAAC zisťuje schopnosti a zručnosti dospelých, ktoré sú potrebné pre ich uplatnenie v každodennom živote, ako napr. čítanie s porozumením, vyhľadávanie informácií predovšetkým v elektronickej podobe, využívanie počítačov, schopnosť riešiť úlohy a problémy v technologicky vyspelom prostredí.
 • PIAAC zároveň mapuje ako dospelí využívajú tieto zručnosti a schopnosti v pracovnom procese.
 • PIAAC nám na základe výsledkov prieskumu pomôže lepšie porozumieť, Parajumpers Light Long Bear ako môže výchova a vzdelávanie pozitívne vplývať na rozvoj kompetencií potrebných pre úspech na trhu práce doma i v zahraničí.

Informácie o krajinách v projekte:

Národný ústav celoživotného vzdelávania