slider

2014 – 2017 StavEdu

Predstavuje Národný systém kvalifikácie a ďalšieho vzdelávania remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

Trvanie projektu: 17. júla 2014 - 16. júla 2017

Koordinátor projektu: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS)

Partneri projektu:

Ústav vzdelávania a služieb (ÚVS)

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV)

Popis projektu:

Projekt StavEdu je základným kameňom implementácie „Cestovnej mapy“ spracovanej v rámci projektu Build Up Skills v roku 2013, ktorá bola podporená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. StavEdu je súčasťou Európskej iniciatívy v oblasti rozvoja zručností a znalostí Európskej agentúry pre malé a stredné podniky (EASME) zameranej na zvyšovanie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách. Zároveň je súčasťou iniciatívy ZSPS za zelený rast v stavebníctve zameraný na akceleráciu renovácií existujúcich budov a využitia inteligentných energetických riešení v budovách. Tým sa zvýši prínos stavebného sektora k ochrane životného prostredia, úspore energií a využitie obnoviteľných zdrojov energie.

Zameranie projektu:

V rámci StavEdu bude spracovaných  a poskytnutých 9 vzdelávacích programov:

Skupina 1 (hrubá výroba) – murár HSV (zahŕňa izolatér, omietkar), betonár, lešenár

Skupina 2 (PSV) – murár PSV (vrátane suchej montáže, montáže drevených konštrukcií a výplne otvorov), kominár (murárske práce), stavebný stolár, elektrikár

Skupina 3 (montáž prefabrikátov a konštrukcií) – montážnik betónových a oceľových konštrukcií, montážnik obvodových plášťov, oceliar

Skupina 4 (strechy a hydroizolácia) – strechár, hydroizolatér, tesár, klampiar, pokrývač

Skupina 5 (dokončovacie práce) – maliar, natierač, tapetár, dlaždič,, obkladač, podlahár, kamenár

Skupina 6 (inštalácie) – inštalatér, montážnik zdravotechniky, montážnik vykurovacích a chladiacich systémov, stavebný zámočník

Skupina 7 (stavebné stroje) -  obsluha stavebných strojov

Skupina 8 (energetika) – energetické systémy a zariadenia budov

Skupina 9 (osvetlenie) – osvetľovacie systémy budov

Po ukončení vzdelávacích programov sa môžu účastníci prihlásiť na kontrolný test. Po úspešnom zvládnutí testu absolvent získa certifikát potvrdzujúci nadobudnutú kvalifikáciu v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách. Tento certifikát bude akceptovaný zamestnávateľmi na Slovensku. ZSPS rokuje so zahraničnými partnermi o vzájomnom uznávaní certifikátov zvýšenej kvalifikácie v tejto oblasti. Cieľom je dosiahnuť, aby certifikáty získane na Slovensku boli uznávané v ďalších krajinách EÚ. 

NÚCŽV v spolupráci s pracovnými skupinami vytvorenými odborníkmi z oblasti odborného vzdelávania, dodávateľov materiálov a technológií pre stavbu, prevádzku budov a stavebné firmy, je lídrom pre spracovanie kvalifikačných a hodnotiacich štandardov pre 7 profesijných skupín. Schválené kvalifikačné štandardy boli začlenené do národného systému kvalifikácií.

Ciele projektu:

  1. Vytvorenie systému ďalšieho vzdelávania pre remeselníkov a robotnícke profesie na stavbách
  2. Získať výhody pre účastníkov kurzov – lepšie uplatnenie sa na trhu práce doma aj v zahraničí, možnosti osobného rastu
  3. Združovať dodávateľov stavebných technológií a materiálov, stavebné firmy podieľajúce sa na výstavbe verejných budov, rodinných domov a bytových jednotiek, ako aj ich obnovy s cieľom zvýšenia energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách z pohľadu ich životného cyklu
  4. Pripraviť návrhy na podporné nástroje pre financovanie ďalšieho vzdelávania, ako aj návrhy na finančné a iné nástroje na zintenzívnenie obnovy budov, ktoré majú motivovať k dopytu po inteligentných energetických riešeniach v budovách.
Národný ústav celoživotného vzdelávania