slider

2015 – 2017 DIMA

A Toolkit for Developing, Implementing and Monitoring Adult Education Strategies, oficiálna skratka DIMA (Nástroj pre rozvíjanie, implementáciu a monitorovanie stratégií vzdelávania dospelých)

Trvanie projektu: 1/10/2015 – 1/10/2017

Hlavným partnerom projektu je:

1. MOEC – Ministry of Education and Culture, Cyprus (Ministerstvo školstva a kultúry, Cyprus)

Ďalej:

2. CARDET – Centre for advancement of research and development in educational technology LTD (Centrum pre vývoj výskumu a rozvoj vo vzdelávacích technológiách)

3. NUIM – National university of Ireland Maynooth (Národná univerzita Írsko, Maynooth)

4. SIAE- Slovenian institute for adult education (Slovinský inštitút pre vzdelávanie dospelých)

5. NUCZV – Národný ústav celoživotného vzdelávania

6. EAEA – European association for the education of adults, Belgium (Európska asociácia pre vzdelávanie dospelých so sídlom v Bruseli)

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je vyvinúť nástroj, ktorý bude relevantným subjektom v oblasti vzdelávania dospelých v jednotlivých členských štátoch napomáhať pri tvorbe a implementácii stratégií v oblasti vzdelávania dospelých, vrátane následného monitorovania dopadov stratégií.

Hlavný výstup projektu:

Všetky aktivity projektu smerujú k získaniu a implementácii hlavného intelektuálneho výstupu projektu, ktorým je Nástroj pre tvorbu, rozvoj, implementáciu a monitorovanie stratégií vzdelávania dospelých. Súčasťou projektu je aj vypracovanie tréningového materiálu pre užívanie nástroja.

Podporné intelektuálne výstupy projektu:

  1. Zhodnotenie stavu vzdelávania dospelých v partnerských krajinách projektu
  2. Zhodnotenie potrieb v oblasti vzdelávania dospelých na národnej úrovni aj na úrovni EÚ
  3. Online platforma pre nástroj
  4. E-learningový modul
  5. Pilotné testovanie

Zodpovednosť za výstupy projektu:

Intelektuálny výstup („IV“) č. 1. - Stav vzdelávania dospelých v partnerských krajinách, stratégie, politiky, nástroje – riadi EAEA

IV č.2. - Prieskum potrieb v oblasti vzdelávania dospelých na národnej a európskej úrovni - riadi SIAE

IV č. 3. - Vývoj nástroja pre tvorbu, implementáciu a monitorovanie stratégií vzdelávania dospelých – riadi NUCZV

IV č. 4. - Curriculum, tréningový materiál vo vzťahu k nástroju – riadi NUIM

IV č. 5. - Online platforma – riadi CARDET

IV č. 6. - E-learningový modul – riadi CARDET

IV č. 7. - Pilotné testovanie – riadi MOEC

Cieľová skupina projektu:

Nástroj je určený pre tvorcov politík v oblasti vzdelávania dospelých ako aj pre ďalších aktérov z oblasti vzdelávania dospelých, ktorí majú záujem o informácie z oblasti tvorby politík a stratégií vzdelávania dospelých.

 

Publicita:

Leták DIMA DimaFlyer_Slovakia

Článok v Učiteľských novinách, ročník LXIII, 7/2016, 12. septembra 2016, str. 26 Učiteľské noviny 7/2016

Národný ústav celoživotného vzdelávania