slider

2015 – 2018 EUPA NEXT Validation of formal, non formal and informal learning: The case study of Administration Personnel

Uznávanie formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania: Prípadová štúdia administratívneho personálu

Trvanie projektu: september 2015 – september 2018

EUPA NEXT sa zameriava na validáciu (uznávanie) neformálneho (NFL) a informálneho učenia (IL) a jeho prienik s formálnym vzdelávaním prostredníctvom použitia formálneho akreditačného systému (ISO). Cieľom projektu je  vypracovanie metodiky pre certifikáciu neformálneho a informálneho učenia v neregulovaných  povolaniach a zároveň vytvorenie komplexnej EÚ certifikácie pre administratívny personál.

Popis projektu:

Sektor administratívnych pracovníkov bol vybraný ako prípadová štúdia z viacerých dôvodov:

Prognóza HRDA na roky 2010-2020 hovorí, že sektor administratívnych a podporných služieb je štvrtým v poradí s najvyšším ročným nárastom. Tento sektor je ľahko prístupný a pre nezamestnané ženy veľmi atraktívny. Administratívny personál je zamestnávaný vo všetkých spoločnostiach a organizáciách v EÚ bez ohľadu na ich veľkosť a priemyselné odvetvie, jeho význam je preto nezanedbateľný.

Tento dôležitý sektor je zároveň neregulovaný, pracujú v ňom ľudia so stredoškolským a často aj vysokoškolským vzdelaním rôznych stupňov a odborov. Každý administratívny pracovník, a to aj v prípade, že nemá (alebo nemá relevantné) akademické vzdelanie, musí byť pri prechode na novú pozíciu schopný preukázať svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie. Zároveň sa na takýto prechod často viaže aj určitá forma kariérneho postupu, súvisiaca s rozvojom dodatočných zručností a kompetencií, preto by mala existovať aj možnosť ich preukázania na rozličných úrovniach.

EUPA NEXT sa zameriava na 2 priority:

  1. Rozvoj krátkodobého pomaturitného vzdelávania v súlade s EKR  - prináša pridanú hodnotu na sektorovej úrovni prostredníctvom rozvoja 4 stupňového vzdelávania založeného na EKR  s certifikáciou ISO.
  2. Uľahčenie validácie (uznávania) neformálneho (NFL) a informálneho učenia (IL) a jeho prienik s formálnym vzdelávaním prostredníctvom použitia formálneho akreditačného systému ISO. Týmto spôsobom môžu byť ľudia bez akademického vzdelania certifikovaní na základe toho, čo vedia a sú schopní urobiť.

Ciele:

  1. Vytvorenie EU kvalifikácie pre administratívny personál
  2. Facilitácia porozumenia EQF & ECVET a preskúmanie rozličných spôsobov prideľovania kreditov
  3. Vytvorenie komparatívnej správy o situácii v krajinách partnerov projektu, čo sa týka EQF & ECVET
  4. Získanie ISO certifikácie pre materiály a metodiku hodnotenia vytvorené v projekte EUPA (úroveň 2) a vytvorenie a certifikácia materiálov a metodiky hodnotenia pre úrovne 3 až 5.
  5. Poskytnutie flexibilných spôsobov vzdelávania a preukazovania znalostí a zručností (tréning, e-knihy, hodnotenie)
  6. Vytvorenie praktickej príručky pre validáciu formálneho, neformálneho a informálneho učenia pre akúkoľvek neregulovanú profesiu.
  7. Vytvorenie politiky odporúčaní pre oficiálne uznanie projektu  EUPA NEXT.

Hlavný partner: Erasmus Plus: KA2 - SPOLUPRÁCA PRE INOVÁCIE A VÝMENU OSVEDČENÝCH POSTUPOV Odborné vzdelávanie a príprava - Strategické partnerstvá

Partneri: Orbis Institute, (Slovensko), M.M.C Management Center (Cyprus),

Cyprus Chamber Of Commerce And Industry (Cyprus), Dimitra Education & Consulting S.A, (Grécko), Cyprus certification Company (Cyprus), European Management Assistants (Francúzsko), Centro Integrado Público de Formación Profesional Misericordia (Španielsko), Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (Nemecko) 

Publicita:

EUPA NEXT plagát

Učiteľské noviny_2_2016_15.2.2016_EUPA NEXT

EUPA NEXT newsletter 1_2016 máj

EUPA NEXT newsletter 2_ 2016 december

1.newsletter_AJ

1.newsletter_SJ

1.vzdelavacia_aktivita_AJ

1.vzdelavacia_aktivita_SJ

2.newsletter_AJ

2.newsletter_SJ

2_stretnutie_grecko_AJ

2_stretnutie_grecko_SJ

3._stretnutie_AJ

3._stretnutie_SJ

Webstránka_projektu_EUPA_AJ

Webstránka_projektu_EUPA_SJ

Národný ústav celoživotného vzdelávania