slider

2015 – 2018 ingREes

Predstavuje systém ďalšieho vzdelávania pre odborníkov v stavebníctve v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

Trvanie projektu: 1.marec 2015 – 28.február 2018

Koordinátor projektu: Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI).

Partneri projektu:

-          ViaEuropa Competence Centre s.r.o.

-          Stavebná fakulta STU v Bratislave

-          Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

-          Národný ústav celoživotného vzdelávania

-          Universität fȕr Bodenkultur Wien

-          Technische Universität Graz

-          Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice

-          SEVEn – Středisko pro efektivní využívaní energie o.p.s.

-          Podporné organizácie

Popis projektu:

Projekt ingREeS nadväzuje a zároveň rozširuje implementáciu  „Cestovnej mapy“ - Roadmap, ktorá bola prijatá v roku 2013 v rámci I. piliera projektov BUILD Up Skills (BUS) zameraných na rozvoj zručností a znalostí pracovníkov na stavbách v Slovenskej a Českej republike, na stavebných odborníkov strednej a vyššej riadiacej úrovne v 5. profesiách. „Cestovná mapa“ – pracovný plán stanovila kľúčové opatrenia pre vytvorenie národných kvalifikačných rámcov a vzdelávacieho a školiaceho systému, ako aj ďalšie opatrenia k zaisteniu rozvoja zručností potrebných v oblasti energetickej efektívnosti v stavebníctve s cieľom naplnenia energetických cieľov EÚ do roku 2020.

Zameranie:

Hlavnou cieľovou skupinou projektu a pripravovaných vzdelávacích programov sú odborníci stavebného sektora v 5. profesiách: 

 1. Stavbyvedúci
 2. Stavebný dozor
 3. Stavební inžinieri a architekti
 4. Konzultanti udržateľnosti budov
 5. Odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu budov

Druhou cieľovou skupinou projektu sú skúsení odborníci stavebného sektora pôsobiaci v oblasti energetickej efektívnosti a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov s potenciálom participovať na projekte ako externý expert alebo školiteľ.

Hlavným prínosom projektu ingREeS do systému celoživotného vzdelávania v sektore stavebníctva je kvalitatívna zmena determinujúca zvýšenie efektivity a participácie na vzdelávacích aktivitách. V projekte sa stretávajú nielen profesijné organizácie, ale aj  zväzy združujúce cieľové skupiny s víziou vybudovania systému ďalšieho vzdelávania pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni. Cieľom je, aby absolventi disponovali zručnosťami a vedomosťami, ktoré budú zodpovedať európskym štandardom a očakávaniam a požiadavkám dnešnej Európy. Účastníci vzdelávacích a tréningových programov ingREeS sa stanú plne kvalifikovanými v oblasti energetickej efektivity a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov.

Úloha NÚCŽV:

NÚCŽV v spolupráci s pracovnými skupinami vytvorenými odborníkmi z oblasti odborného vzdelávania v stavebníctve je lídrom pre spracovanie kvalifikačných a hodnotiacich štandardov pre  zvolených 5 profesijných skupín.

Ciele projektu:

 1. Vzdelávacie a tréningové programy
 2. Sieť školiteľov
 3. Databáza školiteľov a odborníkov
 4. Motivačné opatrenia
 5. Stimulácia dopytu po odborníkoch
 6. Pilotná realizácia vzdelávacích programov

Databáza školiteľov a top certifikovaných odborníkov v oblasti energetickej efektívnosti a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov na Slovensku a v Českej republike, bude dostupná pre zákazníkov a dodávateľov prác a služieb v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách. Databáza bude plniť nielen evidenčnú funkciu, ale stane sa aj referenčným nástrojom pre hodnotenie a porovnávanie kvalifikácií stavebných expertov.

Partneri projektu oslovia české a slovenské štátne a verejné inštitúcie, aby spoločne prerokovali podporné opatrenia stimulujúce dopyt po službách a práci vysokokvalifikovaných odborníkov v stavebníctve, čo sa podľa očakávaní partnerov v konečnom dôsledku prejaví i zvýšením kvality stavieb na Slovensku a v Českej republike.

Národný ústav celoživotného vzdelávania