slider

2013 -2015 Národný projekt Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej

uplatniteľnosti na trhu práce

Národný projekt: Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce
ITMS kód 26120130024

Programové obdobie: 2007 – 2013

Operačný program: Vzdelávanie

Financovanie: Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.

Prioritná os: 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ

Opatrenie: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania

Žiadateľ: Národný ústav celoživotného vzdelávania

Požadovaná výška NFP (EUR): 27 993 607,83 EUR

Trvanie projektu (mesiace): 01/2013 – 12/2015

Umiestnenie projektu (NUTS III):
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Národný projekt prispeje k zvýšeniu účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní rozvojom systému ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých. Projekt spolu financovaný z európskeho sociálneho fondu počíta s vytvorením vzdelávacích programov, so zriadením a prevádzkovaním poradenských centier pre dospelých v jednotlivých regiónoch Slovenska. Koncepcia plánuje zabezpečiť kvalitu vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania, kvalitu vzdelávacích inštitúcií. Vytvorí sieť poradenských inštitúcií a predovšetkým zabezpečí účasť zamestnávateľov na ďalšom vzdelávaní a poradenstve. Pozornosť sa upriami najmä na ďalšie odborné vzdelávanie v odvetviach priemyslu, remesiel a služieb (strojárstvo, elektrotechnika, automobilový a ťažobný priemysel, stavebníctvo, hutníctvo, drevárstvo či poľnohospodárstvo a iné).

Nový typ spolupráce vzdelávacích inštitúcií so zamestnávateľskými zväzmi, združeniami a so samotnými zamestnávateľmi adresne zadefinuje potreby trhu práce na najžiadanejšie kvalifikácie v desiatich odvetviach priemyslu. Ako uviedla riaditeľka NÚCZV Zuzana Štrbíková rozvoj ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých je účinným prostriedkom na trhu práce a vzdelávania, ktorým sa snažíme naplniť ciele EU. Podľa nej Slovensko má stále nedostatok dostupných a kvalitných nástrojov pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce. Kým priemerný počet osôb zapojených do ďalšieho vzdelávania ostatných EU krajín je 7 %, na Slovensku sú to len 3 percentá dospelých. V Dánsku sa toto percento rovná tridsiatim, takže cieľom je priblížiť sa aspoň európskemu štandardu. Zámerom projektu je preto tiež zvýšiť dôveru spoločnosti k systému ďalšieho vzdelávania ako cesty k lepšej uplatniteľnosti na trhu práce osôb, ktoré ho absolvovali.

Cieľ projektu: Rozvoj systému ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých prostredníctvom zvyšovania jeho kvality

Špecifický cieľ projektu 1: Zvyšovanie účasti osôb na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania

Strategický cieľ projektu: Rozvoj systému ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých prostredníctvom zvyšovania jeho kvality.

Dopad/prínos a výstupy projektu:

1.) Systém ďalšieho vzdelávania

 

 • personál (lektor, manažér);
 • uznávanie výsledkov ĎV a praxe (možnosť získania „výučného listu“, živnostenského oprávnenia);
 • minimálne štandardy  pre vzdelávací program  ĎV  (personálne, priestorové, materiálno-technické zabezpečenie)
 • štandardy  kvality vzdelávacích  inštitúcií ĎV
 • financovanie ĎV;
 • zapojenie SOŠ do ĎV a uznávania jeho výsledkov

 

2.)  Systém poradenstva pre dospelých

 

 • personál
 • metodika na poskytovanie poradenstva
 • vytvorenie poradenských centier

 

3.) Monitorovanie a prognózovanie vzdelávacích potrieb

Kampaň na zvýšenie povedomia dospelých o ĎV – zvýšenie účasti

Cieľová skupina

1.) Osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania

Za osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania sa považujú:

 

 • Tí, ktorí sa zúčastnia MVP/skúšky pre nadobudnutie odbornej spôsobilosti v rámci odbornej aktivity A1.1.
 • Tí, ktorí sa zúčastnia MVP/skúšky pre zamestnancov a profesionálov, ktorí sa podieľajú na riadení, administrácii a implementácii projektov financovaných z EÚ v rámci odbornej aktivity A1.1.
 • Tí, ktorí sa zúčastnia MVP pre predsedov a členov skúšobných komisií v rámci odbornej aktivity A1.1.
 • Tí, ktorí sa zúčastnia pilotnej realizácie MVP pre manažérov výrobných podnikov v rámci odbornej aktivity A1.1.
 • Tí, ktorí sa zúčastnia poradenstva pre dospelých v rámci siete poradenských centier pre dospelých v rámci odbornej aktivity A1.2.
 • Tí, ktorí využívajú elektronické nástroje pre ďalšie vzdelávanie v kontexte celoživotného vzdelávania v rámci odbornej aktivity A1.3.

 

V zmysle podmienok OP V sa do tejto cieľovej skupiny nezahŕňajú zamestnanci ohrození hromadným prepúšťaním. Nakoľko NÚCŽV nebude a ani nemôže realizovať pre tieto osoby „in-company training“ (z angl. vzdelávanie vlastných zamestnancov), nakoľko sú zamestnancami hospodárskych subjektov, ktoré plánujú hromadné prepúšťanie, tak táto podmienka bude naplnená spôsobom organizácie vzdelávania otvoreným cieľovej skupiny „otvorené vzdelávanie“. Frekventant v prihláške uvedie svoj súčasný status a súčasne vyhlási, že nie je súčasťou programu hromadného prepúšťania u svojho súčasného zamestnávateľa resp. iného pracovného zaradenia.

V zmysle podmienok OP V sa do tejto cieľovej skupiny nezahŕňajú nezamestnaní. Realizované vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania nebudú rekvalifikačnými kurzami (ktoré si nezamestnaní v evidencii môžu vykazovať vo vzťahu k ÚPSVaR). Bude sa jednať o akreditované vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania pre osoby zúčastňujúce sa v rámci ďalšieho vzdelávania (s výnimkou nezamestnaných osôb). Frekventant v prihláške uvedie svoj súčasný status a súčasne vyhlási, že nie je evidovaný v evidencii ÚPSVR, resp. že nie je nezamestnaný.

2.) Lektori

 

 • Tí, ktorí vykonávajú činnosť lektorov ďalšieho vzdelávania v rámci cieľa Konvergencia a zúčastnia sa MVP/skúšky pre lektorov ďalšieho vzdelávania v rámci aktivity A1.1.

 

3.) Zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania:

Za zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania sa považujú:

 

 • Tí, ktorí sú zamestnaní v oblasti vzdelávania s výkonom práce v rámci cieľa Konvergencia, a zúčastnia MVP/skúšky pre manažérov ďalšieho vzdelávania v rámci odbornej aktivity A1.1

 

4.) Tútori:

 

 • Tí, ktorí sa vykonávajú činnosť tútora s výkonom práce v cieli Konvergencia a zúčastnia sa MVP/skúšky pre tútorov v rámci odbornej aktivity A1.2.

 

 Aktivity projektu:

Aktivita 1.1 Rozvoj systému ďalšieho vzdelávania

 

 • budú popísané štandardy a pripravené a poskytnuté vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania pre lektorov ďalšieho vzdelávania (aby nadobudli lektorské zručnosti pre vzdelávanie dospelých) a pre manažérov  vzdelávania (aby nadobudli zručnosti potrebné pre vytváranie vzdelávacích programov)
 • pre vybratých  40 najžiadanejších kvalifikácií na trhu práce v 10 odvetviach priemyslu budú pripravené vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania zamerané na získanie požadovaných odborných vedomostí, zručností a spôsobilostí a tieto budú poskytnuté jednotlivcom (zabezpečovať ďalšie odborné vzdelávanie budú  predovšetkým stredné odborné školy). Budú vytvorené modulovo, kde každý modul sa bude rovnať čiastočnej kvalifikácii, čiže potrebných vedomostí, zručností a spôsobilostí pre pracovnú činnosť. Takto vytvorené modulové vzdelávacie programy budú stanovovať minimálne štandardy kladené na vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania zamerané na nadobudnutie odbornej spôsobilosti – čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie
 • budú vytvorené skúšobné  komisie a vytvorený systém uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania, aby bolo zaručené, že výstupy z ďalšieho vzdelávania budú porovnateľné s výstupmi z počiatočného vzdelávania a tým uznateľné zamestnávateľmi
 • budú popísané štandardy kvality vzdelávacích inštitúcií ďalšieho vzdelávania a celý takto vytvorený systém bude zaručovať kvalitu ďalšieho vzdelávania.

 

Aktivita 1.2 Rozvoj systému poradenstva pre dospelých

 

 • budú popísané štandardy a vytvorený a poskytnutý vzdelávací program ďalšieho vzdelávania pre poradcov pre poradenstvo pre dospelých (tútori poradenských centier)
 • budú popísané štandardy a metodika pre poskytovanie poradenstva pre dospelých
 • bude vytvorená celoslovenská sieť poradní (25), ktoré zabezpečia poradenstvo zamerané na rozvoj kariérneho a osobnostného rastu, informovanosť jednotlivcov o vzdelávacích programoch počiatočného a ďalšieho vzdelávania, o možnostiach vykonania skúšky na uznanie výsledkov ďalšieho vzdelávania,

 

Aktivita 1.3 Podporné nástroje pre rozvoj ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých:

 

 • bude spustená kampaň na zabezpečenie informovanosti jednotlivcov o aktivitách v projekte, o vzdelávacích programoch ďalšieho vzdelávania, o možnostiach, ktoré majú, aby sa mohli do vzdelávacieho procesu ďalšieho vzdelávania zapojiť, o uznávaní výsledkov ďalšieho vzdelávania a informálneho učenia sa. Kampaň bude zameraná na propagáciu ďalšieho odborného vzdelávania.
 • bude vytvorený systém  monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb jednotlivcov, ale i zamestnávateľov, aby sa mohlo ďalšie vzdelávanie zacieliť presne na požiadavky trhu práce
 • bude vytvorený systém financovania ďalšieho vzdelávania

 

 

Poradenské centrá

Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCZV) v súčasnej dobe implementuje národný projekt zameraný na rozvoj ďalšieho vzdelávania.  Jednou z ústredných aktivít je rozvoj systému poradenstva pre dospelých. V rámci nej od apríla vzniklo 25 poradenských centier pre dospelých na území celého Slovenska s výnimkou bratislavského kraja. Úlohou a prínosom centier je poskytovať jednotlivcom poradenstvo pre možnosti ich kariérneho rozvoja, rozšírenia si kvalifikácie, prípadne nadobudnutia novej kvalifikácie s využitím ďalšieho odborného vzdelávania.

Kvalifikovaní poradcovia zhodnotia vedomosti, zručnosti a spôsobilosti záujemcov, ktoré nadobudli praxou a vo formálnom a ďalšom vzdelávaní. Následne im navrhnú  vhodné vzdelávacie programy a moduly alebo len vykonanie skúšky na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v prípade, ak už disponujú vedomosťami, zručnosťami a spôsobilosťami vyžadovanými pre tú ktorú čiastočnú alebo úplnú kvalifikáciu.

Poradenské centrá zriadil ústav s ohľadom na územnú príslušnosť, veľkosť oblasti, dostupnosť, spádové územie, priemyselné parky zväčša v priestoroch stredných odborných škôl v Rimavskej Sobote, Starej Ľubovni, Senici, Leviciach, Trenčíne, Považskej Bystrica, Zvolene, Nových Zámkoch, Lučenci, Prešove, Brezne, Liptovskom Mikuláši, Humennom, Svidníku, Trebišove, Rožňave a Nitre. Ďalšie poradenské centrá sa nachádzajú v Martine, Trnave, Tvrdošíne, Spišskej Novej Vsi, Košiciach, Dunajskej Strede, Prievidzi a Rožňave. Spolupráca Národného ústavu celoživotného vzdelávania a stredných odborných škôl prinesie nielen lepšie zacielenie poradenstva na odborné vzdelávanie, ale tiež prepojenie formálneho vzdelávania (stredoškolského odborného vzdelávania) a neformálneho vzdelávania (ďalšieho odborného vzdelávania). Výstupy ďalšieho vzdelávania tak už nebudú len kolónkou v životopise vďaka projektu Európskeho sociálneho fondu, ktorý ráta s  plánovanou úpravou legislatívy v rámci ďalšieho vzdelávania dospelých. Po novom ľudia na Slovensku získajú právo vykonávať svoje povolanie aj na základe osvedčenia o ďalšom vzdelávaní.

 

Podrobnejšie informácie nájdete na oficiálnej stránke projektu www.cvanu.sk

 

 

Národný ústav celoživotného vzdelávania