Prierezové riešenia pre nezamestnanosť mladých ľudí

  Problémy s vysokou mierou nezamestnanosti mladých ľudí si vyžadujú systémové, medzirezortné riešenia. Štatistiky nezamestnanosti mladých reflektujú nedostatočnú pripravenosť absolventov vstúpiť na trh práce a napĺňať požiadavky zamestnávateľov. Problematiku nezamestnanosti mladých ľudí je preto nevyhnutné riešiť na niekoľkých úrovniach, počnúc náležitou legislatívnou úpravou, vhodnou obsahovou náplňou vzdelávania, medzisektorovou spoluprácou a dialógom so zamestnávateľmi. S týmto zámerom spojili svoje sily


Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ESF   Slovensko má ďalší nástroj politiky zamestnanosti   Národný projekt Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce spúšťa v týchto dňoch Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCZV). Národný projekt prispeje k zvýšeniu účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní rozvojom systému ďalšieho