slider

Aktuálne

Dňa 2. decembra 2015 o 14.00 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Predpokladaný čas ukončenia je o 16.00 hod.

čítať ďalej

Plánované zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania sa ruší z dôvodu náhlych pracovných povinností jednak ministra školstva, vedy, výskumu a športu ako predsedu výboru a jednak štátnej tajomníčky Romany Kanovskej, ktorá ho následne musí zastúpiť.

P. štátna tajomníčka v takto vzniknutej situácii iniciovala osobné stretnutie s p. štátnou tajomníčkou Ministerstva spravodlivosti SR Monikou Jankovskou, aby s ňou prediskutovala všetky relevantné veci týkajúce sa ľudskoprávnej agendy oboch rezortov a mohla členov a členky výboru informovať o ďalších nastaveniach posunu riešení ako aj o novom termíne zasadnutia výboru.

Ďakujeme za pochopenie.

čítať ďalej

Dňa 6. októbra 2015 o 13.00 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Predpokladaný čas ukončenia je o 15.00 hod.

čítať ďalej

Dňa 17. júna 2015 o 13.00 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Predpokladaný čas ukončenia je o 15.00 hod. 

čítať ďalej

Dňa 17. septembra 2014 o 8.30 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Predpokladaný čas ukončenia je o 10.30 hod.

čítať ďalej

Dňa 16. apríla 2014 o 9.00 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Predpokladaný čas ukončenia je o 12.00 hod.

Ťažiskom zasadnutia bude predstavenie podkladového materiálu k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR pre oblasť výskumu, vzdelávania a výchovy k ľudským právam odbornou pracovnou skupinou a diskusia k tomuto materiálu.

čítať ďalej

Dňa 31. januára 2014 o 9.00 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Predpokladaný čas ukončenia je o 12.00 hod.

čítať ďalej

 V súvislosti s vývojom v procese prípravy Celoštátnej stratégie a v zmysle Uznesenia Rady vlády SR pre ľudské práva národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 83 zo 4. septembra 2013, ktoré v bode E.7 ukladá podpredsedovi Rady vlády SR pre ĽP, NM a RR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR „zriadiť vo svojej pôsobnosti ODBORNÚ PRACOVNÚ SKUPINU zloženú pomerne zo zástupcov verejnej správy, mimovládnych organizácií a odborníkov v predmetnej oblasti pre prípravu a finalizáciu zverenej časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských  práv v Slovenskej republike“, vyhlasuje Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) výzvu na sformovanie vyššie uvedenej pracovnej skupiny. Zriadená bude rámci NÚCŽV, ktorý je gestorom Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania (Výbor VVV ĽPaRV).

čítať ďalej

Dňa 3. septembra 2013 o 9.00 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Predpokladaný čas ukončenia je o 12.00 hod.

čítať ďalej

Národný ústav celoživotného vzdelávania