slider

Zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, 6. októbra 2016

Dňa 6. októbra 2016 o 10.00 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave ( vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo) uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. 

Návrh programu zasadnutia:

1.        Úvod

2.        Informácia z Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

3.        Príhovor bývalého podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny   p. Rudolfa Chmela

4.        Návrh zadania pre Základnú štúdiu zhodnotenia štátnych vzdelávacích programov, učebníc a vzdelávacích materiálov a existujúcich možností VŠ štúdia v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

5.        Návrh na úpravu štatútu výboru

6.        Návrh na úpravu rokovacieho poriadku výboru

7.        Návrh spoločného zasadnutia výborov – Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a  rozvojového vzdelávania a  Výboru pre predchádzanie       a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie

8.        Predstavenie Memoranda o spolupráci v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu medzi Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom školství, mládeže a tělovýchovy ČR

9.        Rôzne

10.    Záver

Národný ústav celoživotného vzdelávania