slider

Zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, 15. marca 2017

Dňa 15. marca 2017 o 9.00 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave ( vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo) uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania.

Program:

1.        Informácia p. štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej o prechode kompetencií

2.        Informácia z posledného zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné

menšiny a rodovú rovnosť

3.        Predstavenie návrhu Plánu práce výboru na rok 2017

4.        Informácie o aktivitách Slovenskej komisie pre UNESCO – vedúca sekcie pre výchovu a vzdelávanie p. Dagmar Kopčanová  (VÚDP a P)

5.        Informácia o vzdelávacích programoch pre učiteľov v oblasti ľudských práv ( MPC)

6.        Informácia o Olympiáde ľudských práv (p. Dagmar Horná)

7.        Informácia o projekte Rady Európy – „Nástroje na realizáciu Rámca kompetencií pre demokratickú kultúru“

8.        Informácia o verejných konzultáciách vo veci revidovania kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie

9.        Rôzne

10.    Záver

Národný ústav celoživotného vzdelávania