slider

Zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, 17. júna 2015

Dňa 17. júna 2015 o 13.00 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Predpokladaný čas ukončenia je o 15.00 hod. 

V prípade záujmu o účasť na zasadnutí  je možné zaregistrovať sa odoslaním žiadosti na katarina.dubcova@nuczv.sk v termíne do 16.06.2015 do 12.00 hod. Účasť verejnosti sa umožňuje do naplnenia kapacity miestnosti, v ktorej výbor rokuje. 

Programom nadchádzajúceho zasadnutia výboru bude o.i. Uznesenie vlády SR č. 71 z 18.2.2015, ktorým vláda SR uložila ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci s ostatnými ministrami a splnomocnencami vlády vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh Akčného plánu výchovy a vzdelávania k ľudským právam (do 31.12.2015) a v spolupráci s ostatnými ministrami a splnomocnencami vlády ustanoviť a zabezpečiť činnosť Celoštátnej komisie pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam a demokratickému občianstvu (do 31.12.2015).

V súčasnosti sa pripravuje súhrnná správa o implementácii Národného plánu výchovy k ľudským právam na roky 2005 – 2014 (Od roku 2011 známy aj pod názvom Plán výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005 – 2014). Mala by byť jedným z podkladov pre vypracovanie nového akčného plánu výchovy a vzdelávania k ľudským právam na obdobie do roku 2020 a v zmysle ďalšieho bodu uznesenia č. 71 vlády SR aj jedným z podkladov pre komplexnú analýzu stavu uplatňovania a ochrany ľudských práv v SR (do 31.3.2016).

Návrh programu zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Informácie z ostatných rokovaní Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
  3. Diskusia o Uznesení vlády Slovenskej Republiky č. 71 z 18. februára 2015 k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike a úlohy vyplývajúce z uznesenia pre oblasť výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu
  4. Schvaľovanie nových členov a členiek výboru s hlasovacím právom
  5. Rôzne
  6. Záver

 

Súvisiace dokumenty:

Národný ústav celoživotného vzdelávania