slider

Zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, 6. októbra 2015

Dňa 6. októbra 2015 o 13.00 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Predpokladaný čas ukončenia je o 15.00 hod.

V prípade záujmu o účasť na zasadnutí  je možné zaregistrovať sa odoslaním žiadosti na katarina.dubcova@nuczv.sk v termíne do 5.10.2015 do 12.00 hod. Účasť verejnosti sa umožňuje do naplnenia kapacity miestnosti, v ktorej výbor rokuje.

Návrh programu zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Informácie z posledného, 21. rokovania Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
  3. Pokračujúca diskusia o Uznesení vlády Slovenskej Republiky č. 71 z 18. februára 2015 k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike a úlohy vyplývajúce z uznesenia pre oblasť výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu
  4. Pokračujúca diskusia k schvaľovaniu nových členov a členiek výboru s hlasovacím právom a s tým súvisiaca zmena štatútu výboru
  5. Potreba prijatia novely zákona o SNSĽP v súvislosti s neuspokojivou úrovňou výchovy a vzdelávania i absentujúcim výskumom v oblasti ľudských práv v SR ako faktor systémovo nevyhovujúcej inštitucionálnej ochrany pred diskrimináciou (navrhovateľka: Šarlota Pufflerová)
  6. Informácia o vyjadrení Vysokého komisára pre ľudské práva Rady Európy k odstráneniu prekážok v práci ochrankýň a ochrancov ľudských práv žien (navrhovateľka: Šarlota Pufflerová)
  7. Rôzne
  8. Záver

Z dôvodu neuznášaniaschopnosti výboru na jeho predchádzajúcom zasadnutí dňa 17. júna 2015 bude programom nadchádzajúceho zasadnutia pokračujúca diskusia o Uznesení vlády SR č. 71 z 18.2.2015, ktorým vláda SR uložila ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci s ostatnými ministrami a splnomocnencami vlády vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh Akčného plánu výchovy a vzdelávania k ľudským právam (do 31.12.2015) a v spolupráci s ostatnými ministrami a splnomocnencami vlády ustanoviť a zabezpečiť činnosť Celoštátnej komisie pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam a demokratickému občianstvu (do 31.12.2015).

Navrhovaný program zasadnutia výboru bude v priebehu nasledujúcich dní, predchádzajúcich rokovaniu výboru dňa 6. októbra, aktualizovaný o body programu navrhnuté členmi a členkami výboru.

Súvisiace dokumenty:

Uznesenie vlády Slovenskej Republiky č. 71 z 18. februára 2015 k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike

Návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike predložený na rokovanie vlády SR dňa 18.02.2015

Podklad pre stratégiu týkajúci sa vzdelávania a výchovy k ľudským právam       

Rada Európy – Komisár pre ľudské práva: Remove obstacles to the work of women’s rights defenders

Národný ústav celoživotného vzdelávania