slider

Zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, 2. decembra 2015

Dňa 2. decembra 2015 o 14.00 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Predpokladaný čas ukončenia je o 16.00 hod.

V prípade záujmu o účasť na zasadnutí  je možné zaregistrovať sa odoslaním žiadosti na katarina.dubcova@nuczv.sk v termíne do 1.12.2015 do 12.00 hod. Účasť verejnosti sa umožňuje do naplnenia kapacity miestnosti, v ktorej výbor rokuje.

Návrh programu zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Informácie z posledného rokovania Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
  3. Diskusia k odpočtu Národného plánu výchovy k ľudským právam na roky 2005–2014
  4. Prerokovanie dodatku k štatútu a rokovaciemu poriadku výboru
  5. Rôzne
  6. Záver

Navrhovaný program zasadnutia výboru bude v priebehu nasledujúcich dní, predchádzajúcich rokovaniu výboru dňa 2. decembra, aktualizovaný o body programu navrhnuté členmi a členkami výboru.

Súvisiace dokumenty:

Informácia z 22. rokovania Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a Vyhlásenie Rady zo dňa 15.10.2015
Závery z 22. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Analýza súčasného stavu výchovy a vzdelávania k ľudským právam v regionálnom školstve (september 2015)
Uznesenie vlády Slovenskej Republiky č. 71 z 18. februára 2015 k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike
Návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike predložený na rokovanie vlády SR dňa 18.02.2015
Podklad pre stratégiu týkajúci sa vzdelávania a výchovy k ľudským právam

Národný ústav celoživotného vzdelávania