slider

Členovia

Členky a členovia Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania

Predseda výboru:

PETER PLAVČAN

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, peter.plavcan@minedu.sk

Podpredsedníčka výboru:

ŠARLOTA PUFFLEROVÁ

Občan, demokracia a zodpovednosť, pufflerova@odz.sk 

Tajomníčka výboru:

ZUZANA ŠTRBÍKOVÁ

Národný ústav celoživotného vzdelávania, zuzana.strbikova@nuczv.sk 

Členky a členovia podľa čl. 4 ods. 4 štatútu:

PETER PLAVČAN

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, peter.plavcan@minedu.sk

ZUZANA HLAVÁČIKOVÁ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, zuzana.hlavacikova@minedu.sk
                                                                                 

KATARÍNA ONDRÁŠOVÁ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, katarina.ondrasova@minedu.sk

BARBARA ILLKOVÁ

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, barbara.illkova@mzv.sk
                                                                                       

OĽGA PIETRUCHOVÁ

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny Slovenskej republiky, olga.pietruchova@employment.gov.sk

MARIÁN FILČÍK

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, marian.filcik@justice.sk
                                                                                                                                                     

ZUZANA SLEZÁKOVÁ

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, zuzana.slezakova@health.gov.sk

ANTON KULICH

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, anton.kulich@minv.sk  
 

ZORA TURANCOVÁ

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, zora.turancova@culture.gov.sk

ALENA KOTVANOVÁ

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny, alena.kotvanova@vlada.gov.sk  
 

STANISLAV CINA

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, stanislav.cina@po.vs.sk

MÁRIA MILKOVÁ

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, maria.milkova@minv.sk
 

TOMÁŠ FÖLDES

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, foldes@snslp.sk

TATIANA ŠUŠKOVÁ

Rozhlas a televízia Slovenska, tatiana.suskova@rtvs.sk

Členky a členovia podľa čl. 4 ods. 5 štatútu:

ALEXANDER DAŠKO

Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny, daskoal.@gmail.com

PETER GURÁŇ

Rada vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie, guripeto@gmail.com 
                                                                             

ĽUBICA VYBERALOVÁ

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím, l.vyberalova@gmail.com

JANA JABLONICKÁ-ZEZULOVÁ

Výbor pre rodovú rovnosť, jana.zezu@gmail.com
 

ŠTEFAN MATULA

Výbor pre deti a mládež, stefan.matula@vudpap.sk

ALENA CHUDŽÍKOVÁ

Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie, chudzikova@cvek.sk
 

ANDREJ KURUC

Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb, andrej.kuruc@inakost.sk

Členky a členovia podľa čl. 4 ods. 6 štatútu:

LACO ORAVEC

Nadácia Milana Šimečku, laco@nadaciams.sk

ŠARLOTA PUFFLEROVÁ

Občan, demokracia a zodpovednosť, o.z., pufflerova@odz.sk
 

LUCIA BERDISOVÁ

Trnavská univerzita, PF - Katedra ústavného práva, lucia.berdisova@yahoo.com

DANIELA LAMAČKOVÁ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Právnická fakulta, daniela.lamackova@gmail.com
 

LUCIA MOKRÁ

Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied, lucia.mokra@fses.uniba.sk

Stále prizývané zástupkyne/stáli prizývaní zástupcovia podľa čl. 4 ods. 7 štatútu:

ELEONÓRA SÁNDOR

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, sandeleo@nrsr.sk

PÉTER VÖRÖS

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, vrs.peter@gmail.com
 

ANNA LABÁTOVÁ

Združenie miest a obcí Slovenska, labatova@zmos.sk

VIERA JURÍKOVÁ

Združenie samosprávnych krajov, viera.jurikova@vucke.sk
 

DANIELA DROBNÁ

Únia miest Slovenska, daniela.drobna@gmail.com

Národný ústav celoživotného vzdelávania